ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ

2 แบบฝึกหัดที่ 1.3 ตอบคำถามเกี่ยวกับการเลื่อนทางแดงของกาแล็กซี่ให้ถูกต้อง A B Laboratory reference 400 500 Wavelength (2) 2. การเลื่อนทางแดงของกาแล็กซี่เกิดขึ้นได้อย่างไร 600 1. จากข้อมูลแถบสเปกตรัมของกาแล็กซีที่ตรวจวัดได้ กาแล็กซีใดอยู่ห่างจากผู้สังเกตบนโลก มากที่สุด เพราะเหตุใด จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 700 3. ถ้ากาแล็กซี่เคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกตจะเกิดการเลื่อนทางแดงหรือไม่ และแถบสเปกตรัมที่วัดได้ 4. ถ้าวัดความเร็วถอยห่างของกาแล็กซี B ได้ 3.5 x 10 กิโลเมตรต่อวินาที กาแล็กซี่ B เคลื่อนที่ ได้เร็วกว่าแสงจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉