ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

help me🙇🙇

3. สลิตคู่ที่มีระยะระหว่างสลิตเป็น 0.10 เซนติเมตร จากอยู่ห่างจากสลิตเป็นระยะทาง 10 เมตร ระยะระหว่างแถบมืดที่อยู่ ติดกันมีค่าเป็น 0.5 มิลลิเมตร ก. 300 นาโนเมตร 4. เมื่อฉายแสงที่มีความยาวคลื่น 700 นาโนเมตร ตกตั้งฉากบนช่องแคบคู่หนึ่งซึ่งห่างกัน 0.2 มิลลิเมตร จงหาว่า แถบสว่างล่าดับที่ 10 จะทํามุมกองศากับแถบสว่างกลาง ก. 2 องศา (sin 20 = 0.035) ข. 3 องศา (sin 3° = 0.052) ค. 6 องศา (sin 6° = 0.104) ง. 8 องศา (sin 8° = 0.139) 5. ฉายแสงที่มีความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ผ่านสลิตคู่ซึ่งห่างกัน 0.3 เซนติเมตร ตกตั้งฉากรับซึ่งห่างจากสลิตคู่ 1 เมตร ถ้าจุด P อยู่บนแถบสว่างและห่างจากแถบสว่างกลาง 0.4 มิลลิเมตร จงหาว่าจุด P เป็นแถบสว่างลำดับที่เท่าใด ก. ปฏิบับที่ 1 ข. ปฏิบับที่ 2 ค. ปฏิบัพที่ 3 ง. ปฏิบับที่ 4 ความยาวคลื่นแสงที่ใช้เป็นเท่าใดในหน่วยนาโนเมตร ข. 400 นาโนเมตร ค. 500 นาโนเมตร ง. 600 นาโนเมตร 6. แสงความยาวคลื่นเดียวตกกระทบตั้งฉากกับสลิตคู่ เกิดการแทรกสอดบนฉาก ดังรูป แถบสว่างที่ 1 เบนไปจากแนวเส้น กลางเป็นระยะ 2.0 มิลลิเมตร เมื่อฉากอยู่ห่างจากสลิด 1.0 เมตร ถ้าต้องการให้แถบสว่างที่ 1 เบนไปจากแนวเส้นกลาง เป็นระยะ 3 มิลลิเมตร ต้องให้ฉากอยู่ห่างจากสลิตเป็นระยะเท่าใดในหน่วยเมตร ก. 0.5 เมตร ง. 2.0 เมตร 1.0 10m AL n. d T 2.0 mm ข. 0.8 เมตร นถนว่าง 1 7. เมื่อฉายแสงสีเดียวความยาวคลื่น 2 ผ่านสลิตคู่ซึ่งมีระยะห่างกัน 4 ไปตกกระทบยังฉากซึ่งห่างออกไป L การแทรก สอดบนอากแบบเสริมกันนําดับที่ 1 และล่าดับที่ 3 จะห่างกันเท่าไร ค. 1.5 เมตร 2AL V. d 3λL ค. ๕ ง 4XL d 8. ถ้ากําหนดให้ระยะทาง SP และ SP เท่ากับ 250 และ 212 ตามลำดับ ความต่างเฟสของคลื่นสองขบวนนี้ที่ตําแหน่ง P เป็นเท่าไร ก. 4T เรเดียน ย. 51 เรเดียน ค. 8r เรเดียน ง. 10 เรเดียน
19:38 น. ← 1.0 m T 2.0 mm AL n. d สว่าง DO ใบงาน บทที่ 10 แสงเชิง... 7. เมื่อฉายแสงสีเดียวความยาวคลื่น 2 ผ่านสถิตคู่ซึ่งมีระยะห่างกัน 4 ไปตกกระทบยั้งฉากซึ่งห่างออกไป L การแทรก สอดบนจากแบบเสริมกันสาดับที่ 1 และล่าดับที่ 3 จะห่างกันเท่าไร 2λL 2. d 3λL V 4G39% Voil fl. d 8. ถ้ากำหนดให้ระยะทาง SP และ SP เท่ากับ 250 และ 210 ตามลำดับ ความต่างเฟสของคลื่นสองขบวนนี้ที่ตำแหน่ง P เป็นเท่าไร ก. 4 เรเดียน ย. 51 เรเดียน ค. 8r เรเดียน 3. การเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว 4XL J. d 9. แสงสีเขียวความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ตกกระทบตั้งฉากกับสลิตคู่ ถ้าที่ตำแหน่งการแทรกสอดห่างจากจุด กึ่งกลางของแถบสว่างกลางเป็นระยะ 1 เซนติเมตร มีเฟสต่างกัน 4T เรเดียน ระยะห่างของสลิตคู่มีค่าเท่าใด ถ้าฉากอยู่ ห่างออกไป 1 เมตร ก. 2 ไมโครเมตร ข. 200 ไมโครเมตร ค. 4 ไมโครเมตร ง. 400 ไมโครเมตร 10. เมื่อใช้แสงสีเขียวที่มีความยาวคลื่น 5 x 10 เมตร ตกกระทบสลิตคู่ในแนวตั้งฉาก เกิดภาพแทรกสอดบนฉาก ถ้าแถบสว่าง 2 แถบที่ติดกันอยู่ห่างกัน 0.2 มิลลิเมตร แต่ถ้าใช้แสงสีแดงที่มีความยาวคลื่น 6.5 x 10 เมตร แทนแถบสว่าง 2 แถบที่ติดกันจะอยู่ห่างกันที่มิลลิเมตร ก. 0.15 มิลลิเมตร ข. 0.21 มิลลิเมตร ค. 0.26 มิลลิเมตร ง. 0.30 มิลลิเมตร JÃQUOUSO WONQUIQUU300 ง. 10T เรเดียน Physics 332203 ใบงานที่ 3 เรื่อง การเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว บทที่ 10 แสงเชิงคลื่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ---- ชั้น เลขที่ การเลี้ยวเบนของแสง (diffraction) เมื่อฉายแสงผ่านสลิตเดี่ยวจะเกิดการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง
Physics 032203 บทที่ 10 แสงเชิงคลื่น 1. แนวคิดเกี่ยวกับแสงเชิงคลื่น Isaac Newton คลื่นแสง เป็นคลื่ • แสง จะหมายถึง • แสง มีความยาวคลื่นประมาณ แบบทดสอบ ก. 9.78 × 1015 เมตร ข. 9.46 X 105 เมตร ค. 9.77 X1015 เมตร ง. 9.88 X 105 เมตร y-my ก. 1.8 X 1010 เมตร ข. 3.0 x 1010 เมตร ค. 4.8 X 1010 เมตร ง. 6.0 X 1010 เมตร ใบงานที่ 1 เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับแสงเชิงคลื่น ชั้น เลขที่ ชื่อ-นามสกุล ก. 2.7 นาที ข. 5.0 นาที ค. 12.0 นาที ง. 27.0 นาที ที่ไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการส่งผ่านพลังงาน - ในย่านที่ตามนุษย์สามารถตอบสนองได้ X-10 10% 10 10 10 10 โดยมีอัตราเร็วเท่ากับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไป คือ 10 10 10 10 10 10 IN und 380 420 400 500 540 580 620 660 700 700 750 ? 1. กําหนดความเร็วแสงในสุญญากาศมีค่าเท่ากับ 3x10 เมตรต่อวินาที ดังนั้นในเวลา 1 ปี แสงจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง เท่าไร 10 10 10 10 4(m) 2. กำหนดความเร็วแสงในสุญญากาศมีค่าเท่ากับ 3x10 เมตรต่อวินาที ดังนั้นในเวลา 1 นาที แสงจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง เท่าใด เลขที่ ---- Thomas Young 3. ถ้าอัตราเร็วของแสงเท่ากับ 3,00x10 เมตรต่อวินาที อยากทราบว่าหากดาวฤกษ์ดวงหนึ่งซึ่งอยู่ไกลจากโลกเป็น ระยะทาง 90 ล้านกิโลเมตร เมื่อเกิดดับสนิทเราจะทราบว่าดาวดวงนั้นดับหลังจากที่มันดับสนิทแล้วเป็นเวลาเท่าใด Physics 332203 ใบงานที่ 2 เรื่อง การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ บทที่ 10 แสงเชิงคลื่น ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ 2. การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ การแทรกสอดของแสง (Interference) เกิดได้ต่อเมื่อคลื่นแสง 2 ขบวนเคลื่อนที่มาพบกัน จะเกิดการ รวมตัวกันและแทรกสอดกันเป็นแถบมืดและแถบสว่างบนฉาก โดยแหล่งกําเนิดแสงจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์ → แหล่งกําเนิดอาพันธ์ คือ แหล่งกําเนิดที่ให้คลื่นแสงความถี่เดียวกันและความยาวคลื่นเท่ากัน โทมัส ยัง ได้ทําการทดลอง โดยให้แสงที่มีความยาวคลื่นเดียวผ่านช่องแคบ 1 ช่อง เป็น S แล้วผ่านเข้าไปยัง ช่องแคบอีก 2 ช่อง (สลิตคู่) เป็น S และ S2 ทําให้เกิดแถบมืดและแถบสว่างบนฉาก • แถบสว่าง เป็นบริเวณที่มีการแทรกสอดแบบ ---- คือ เลขที่บอกลำาดับแนวบันหรือปฏิบั ————คือ ความยาวคลื่น คือ ระยะห่างของสลิตคู่ --น่า พล.แพร่ เ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?