ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยข้อ5ที่ค่ะ
ถ้าช่วยข้อ5ข้อ6กับ7ด้วยก็ของคุณมากค่ะ🙏😜

วามช่วยเหลือ แพทย์อาสา ป่าเขียว สมเด็จ งค์จํานวน ราชชนนี ประกอบ ประเด็นทบทวนและควรคิด เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าผู้เป็นแพทย์ต้องมีความรู้คู่คุณธรรม จงอธิบายและยกตัวอย่าง นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับคำกล่าวที่ว่า “การไม่โกรธจะทำให้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน จงอธิบาย ๓. นักเรียนคิดว่าในปัจจุบันการแพทย์แผนโบราณมีความสำคัญหรือไม่ อย่างไร 6. ๔. ลักษณะของแพทย์ทีดีควรเป็นอย่างไร ๕. ให้นักเรียนเขียนคําประพันธ์ทีชอบจากคัมภีร์ฉันทศาสตร์แล้วเรียบเรียงใหม่เป็นร้อยแก้ว ที่สละสลวยประมาณ ๓-๔ บท พร้อมทั้งบอกเหตุผลที่ชอบ 5. คัมภีร์ฉันทศาสตร์สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยนั้นอย่างไร อ. ๗. คัมภีร์ฉันทศาสตร์มีความดีเด่นด้านวรรณศิลป์อย่างไร กิจกรรมเสนอแนะ บไพรที่ชอบและสนใจ กลุ่มละ และแลกของสมพร ชอบ และ Gn ชนิด นำความรู้

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉