ภาษาไทย
มัธยมปลาย

หาคำตอบให้หน่อยคะข้อ3-7ค่ะ

ช่วยเหลือ ทย์อาสา ขียว" สมเด็จ จํานวน าชชนนี ประเด็นทบทวนและควรคิด ๑. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าผู้เป็นแพทย์ต้องมีความรู้คู่คุณธรรม จงอธิบายและยกตัวอย่าง ประกอบ ๒. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับคํากล่าวที่ว่า "การไม่โกรธจะทำให้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน จงอธิบาย ๓. นักเรียนคิดว่าในปัจจุบันการแพทย์แผนโบราณมีความสำคัญหรือไม่ อย่างไร ๔. ลักษณะของแพทย์ที่ดีควรเป็นอย่างไร ๕. ให้นักเรียนเขียนคำประพันธ์ที่ชอบจากคัมภีร์ฉันทศาสตร์แล้วเรียบเรียงใหม่เป็นร้อยแก้ว ที่สละสลวยประมาณ ๓-๔ บท พร้อมทั้งบอกเหตุผลที่ชอบ 5. คัมภีร์ฉันทศาสตร์สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยนั้นอย่างไร ๗. คัมภีร์ฉันทศาสตร์มีความดีเด่นด้านวรรณศิลป์อย่างไร กิจกรรมเสนอแนะ ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกัน ๒. ให้นักเรี ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าสรรพคุณของสมุนไพรที่ชอบและสนใจ กลุ่มละ ๓ ชนิด นำความรู้ 2 2 คว้าข้อ “วกับหมอชีวกโกมารภัจจ์ แล้วออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 75

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉