ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะหาได้บางข้อเองค่ะ🙏🙏🙏

ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X ทับตัวเลือกคำตอบที่เห็นว่าถูกต้องมากที่สุด ๑. ข้อใดกล่าวผิด ก. ภาษา หมายถึงคำพูดหรือถ้อยคำ ค. ภาษาสามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท ๒. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่เป็นธรรมชาติของภาษา ก. ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย ข. หน่วยในภาษาประกอบกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นได้ ค. ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่คงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ง. ภาษาต่าง ๆ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ๓. ข้อใดเรียงหน่วยในภาษาได้ถูกต้อง - เสียง พยางค์ คำ ประโยค ค. เรื่อง คำ วลี เสียง ๔. ข้อใดเป็นประโยค ภาษาที่เป็นถ้อยคำ เรียกว่า วาจาภาษา ข. ง. กล่าวผิดทุกข้อ ก. ฉันและน้อง ๕. ข้อใดเป็นการกร่อนเสียง ก. อย่างนี้ – ยังงี้ X ฉันนั้น – ฉะนั้น ค. อุโบสถ – โบสถ์ 5. คำว่า “ ผักเฉด” ออกเสียงเป็น “ ผักกระเฉด ” เป็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาแบบใด 4 ค. การกลายเสียง ข. เสียง วลี คำ ประโยค ง. ประโยค เรื่อง เสียง พยางค์ ข. ฉันชอบอาหาร ค. อาหารไทย 4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภาษา ก. เปลี่ยนในเรื่องวิธีเขียน ค. เปลี่ยนในเรื่องความหมาย ๔. ข้อใดคือลักษณะที่ภาษาไทยแตกต่างจากภาษาอื่น ก. การกลมกลืนเสียง ข. การตัดเสียง ๗. คำว่า “ ตะไกร” ออกเสียงเป็น “ กะไต” เป็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาแบบใด ก. การสลับเสียง ข. การตัดเสียง ค. การกลายเสียง ก. มีชนิดของคำคล้ายกัน ค. สามารถสร้างคำใหม่จากคำศัพท์เดิม ๑๐. ข้อใดคือส่วนประกอบที่สำคัญของภาษา ก. สัญลักษณ์ คำ ประโยค และความหมาย ค. วรรณยุกต์ เอก โท ตรี และจัตวา ง. รถไฟฟ้า ง. สะพาน – ตะพาน ง. การเพิ่มเสียง ง. การเพิ่มเสียง ข. เปลี่ยนในเรื่องวรรณยุกต์ ง. เปลี่ยนในเรื่องการออกเสียง ข. ขยายประโยคให้ยาวออกไปเรื่อย ๆ ง. มีรูปวรรณยุกต์และมีการผันวรรณยุกต์ที่ชัดเจน ข. สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย ง. ถูกทุกข้อ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉