คำตอบ

in whichは副詞whereと書き換えれるので不定詞が疑問副詞を修飾したのと同じことです
where to~ どこで~するか

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉