ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ...ทำไม่ได้ค่ะช่วยหน่อย

09:59 03 3/4 ชื่อ-สกุล 4 8. จากข้อ 7 จงหาค่าความเร่งเฉลี่ยในช่วงเวลา 4 วินาที เป็นเท่าใด LINE 01 0 • Image A 9. บอลลูนลูกหนึ่งลอยขึ้นจากพื้นด้วยความเร็วคงที่ในแนวดิ่ง เมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาที คนที่อยู่บนบอลลูนปล่อยถุงทรายออกจาก บอลลูน หากถุงทรายตกลงถึงพื้นดินภายในเวลา 6 วินาที จงคำนวณหาความเร็วและความสูงของบอลลูนในขณะที่ถุงทรายถูก ปลายลงมา has ob . 10. รถแบ่งออกตัวด้วยอัตราเร่งคงที่ 1 เมตรต่อวินาที เป็นเวลานาน 1 นาที จากนั้นจึงเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่เป็นเวลานาน 3 นาที แล้วจึงเริ่มชะลอความเร็วด้วย อัตราหน่วงคงที่ 2 เมตรต่อวินาที จนรถแข่งหยุดนิ่ง จงคำนวณว่ารถแข่ง คลื่อนที่เป็น ระยะทางทั้งหมด กิโลเมตร 8 11. จากการดึงปลายด้านหนึ่งของแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาที่เคาะ 50 ครั้งต่อวินาที ได้จุดบนแถบกระดาษ ดังรูป จุดเริ่มต้น . 2 3 4 5 6 7 8 3.1 จงหาอัตราเร็วที่จุด A Rotate ทําเครื่องหมาย _ ||| Vo "A" 11.0 11 LIEB. 88 KB/S _W Word . 0 0 □ L : B Text เลขที่.............. . ● 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Je Signature A 3 cm Note
09:59 4/4 0 LINE 04 เริ่ม Image ชื่อ-สกุล 3.2 จงหา ตราเร็ว จุด B 3.3 อัตราเร็วเฉลี่ยตลอดการเคลื่อนที 3.4 หาความเร่งระหว่างจุด AB 8 U₁=........ a₁=........... t₁=......... S U₂ = V₁ ..........m/s 12. ชายคนหนิงขับรถด้วยความเร็วคงที่ 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อผ่านด่านตำรวจไปได้ 10 วินาที ตำรวจจึงออก รถไล่กวาดและ ทีนรถของชายดังกล่าวในเวลา 3 นาที ตำรวจจะต้องเร่งเครื่องยนต์ด้วยความเร่งคงทีเท่าใดในหน่วยเมตรต่อวินาที (0.23) Rotate ทําเครื่องหมาย _ ||| 13. รถยนต์คันหนึ่งเริ่มต้นเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปตามถนนตรงมีความเร่ง 5 เมตร/วินาที เคลื่อนที่เป็นเวลาเท่ากับ 20 วินาที หลังจากนั้นคนขับเหยียบคันเร่งเพิ่มขึ้นมีระยะทางเพิ่มจากเดิมอีก 1,000 เมตร ในเวลา 5 วินาทีคนขับรถจึงเหยียบเบรกทำให้รถ หยุดในเวลา 4 วินาที จงเติบคําตอบให้ครบทุกตัวแปร ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 $₂= 1000 s a₂-...... m/s² t₂ =.......... S "A" 17.0 KB/S _W Word 0 ........................ จะ 0 L Text U3 V₂. use V. .............m/s ช่วงที่ 3 Vo LTEB .. 53= 9 .......….. S a3= ....... m/s² Je Signature หยุด t3-..... S A (88) : Note

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉