แผนการเรียน
มัธยมปลาย

วิชา เกษตร ม.4 เรื่อง ควมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ดนางฟ้า
ใครพอรู้ ช่วยหน่อยนะค่ะ ส่งวันอังคาร

1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. เห็ดนางรม สายพันธุ์ที่มาจากอินเดีย เรียกชื่อว่า เห็ดแขก ข. สปอร์ของเห็ดนางฟ้า อยู่ในอาหารเด็ด ค. เห็ดนางฟ้า สายพันธุ์ที่มาจากประเทศภูฐาน เรียกชื่อว่า เห็ดนางฟ้าภูฐาน ง. เห็ดนางฟ้าจะมีหมวกดอกแบนๆ เห็ดนางรมจะมีหมวกดอกกลมๆ 2. จากข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 1. หากอากาศหนาวชื้น เห็ดนางฟ้าภูฐานจะให้ผลผลิตมากและยาวนาน 2. เห็ดนางฟ้าภูฐาน คือเห็ดนางรมที่นำมาจากประเทศภูฐาน และพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ 3. เห็ดนางฟ้า พบครั้งแรกที่เมืองแจมมู ประเทศภูฐาน 4. อาจารย์อานนท์ เอื้อตระกูล เป็นผู้รับเชื้อเห็ดนางฟ้า มาจากอินเดีย ข้อความในข้อใดที่กล่าวไว้ถูกต้อง ข้อ 1 ข้อ 3 3. ข้อใด เป็นภาพของเห็ดนางฟ้า ก. ค. ก. ค. 4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อถึงเวลาเหมาะสมก็จะงอกดอกเห็ดใหม่ได้ ข. ข้อ 2 ง. ไม่มีข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง ข. ก. เห็ดนางฟ้า มีลักษณะคล้ายเห็ดนางรม ข. เห็ดนางฟ้าคือ เห็ดนางรมที่นำไปเพาะทำเชื้อแบบใหม่บนที่สูง และมีความเย็นมาก ค. เห็ดนางฟ้า เป็นเห็ดเพศเมีย จึงใช้ทุกส่วนของเห็ดมาขยายพันธุ์ได้ ง. เห็ดนางฟ้า จะมีสีนวลขาวกว่าเห็ดนางรมอย่างเห็นได้ชัดเจน
5. ข้อใด เป็นวงจรชีวิตของเห็ดนางฟ้า → สปอร์ ก. เส้นใย ข. ดอก → →+ ดอก เส้นใย → สปอร์ เส้นใย ค. ดอก สปอร์ ง. สปอร์ → เส้นใย 6. ข้อความที่กำหนดให้ คือ 1. เมื่อได้รับความชุ่มชื้นเหมาะสม สปอร์จะงอกออกมาเป็นเส้นใย 2. ในฤดูแล้ง หากดอกเห็ดแห้งตาย จะห่อสปอร์ไว้ในดอกอย่างปลอดภัย 3. เมื่อดอกแก่ ก็จะปล่อยสปอร์ลอยออกไป 4. เส้นใยเห็ดจะกลายเป็นสารพิษ หากถูกทำลายจากสารอาหารบางชนิด ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง ก. 1,2 ดอก ค. 2,4 7. การบริโภคเห็ดในข้อใด ที่มีความเสี่ยง เป็นอันตรายต่อร่างกายมากที่สุด ง. ทําเป็นกับแกล้มสุราดองยา ข. 1,3 ง. 3,4 ก. เห็ดดิบดอง ข. ดอกเห็ดที่มีบาดแผล หรือรอยแมลงกัดจนฉีกขาด ค. ดอกเห็ดแห้ง หรือดอกเห็ดที่แช่เย็นไว้นานหลายวัน ก. รากอ่อน บ. รากอากาศ ค. เส้นใย ง. ดอกเลี้ยง 8. สปอร์ของเห็ด จะงอกเป็น... ข้อความใด ควรเติมลงใน.. ที่ว่างไว้ แล้วทำให้เป็นข้อความที่ถูกต้องที่สุด 9. แสงสว่าง จะช่วยกระตุ้นในการรวมตัวของเส้นใย และมีการพัฒนาเป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์ เห็ดนางฟ้า ควรได้รับแสงสว่างอย่างไร ก. ควรให้ได้รับแสงสว่างอย่างน้อย 15 - 20 นาทีต่อวัน ข. ควรเปิดไฟให้แสงสว่างเพิ่มอีกวันละ 2 - 3 ชั่วโมง ค. ควรให้ได้รับแสงสว่างในตอนเช้า 1 ชั่วโมงและตอนเย็น 1 ชั่วโมง ทุกวัน ควรให้ได้รับแสงสว่างในเวลากลางวัน อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ง.
10. วิธีในข้อใด เป็นการป้องกันกำจัดศัตรูเห็ด ที่ได้ผลดีที่สุด ก. ควรย้าย เปลี่ยนที่วางถุงเชื้อเห็ดทุก 3 วัน ข. ควรใช้ยาฆ่าแมลง ฉีดคลุมถุงก้อนเชื้อข้าวฟ่าง ป้องกันศัตรูเห็ด ค. ให้โรงเห็ดได้รับแสงสว่างในตอนเช้า 1 ชั่วโมงและตอนเย็น 1 ชั่วโมง ทุกวัน ง. ควรนำถุงเพาะเห็ดที่ใช้แล้ว ไปเผาทิ้งทุกครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเห็ดนางฟ้า
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?