ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

🥲🥲🥲

เอกสารประกอบการเรียน วิชาฟิสิกส์ หน้า 38. แหล่งกำเนิดคลื่นผิวสั่นด้วยความถี่ 20 รอบ/วินาที และพบว่าสันคลื่นน้ำ 5 สันติดต่อกันห่างกัน 20 ซม. จงหาอัตราเร็วของคลื่นผิวน้ำ 39. แหล่งกำเนิดคลื่นผิวน้ำจะต้องสั่นด้วยความถี่เท่าไรจึงทำให้เกิดคลื่นน้ำเคลื่อนที่ได้ 40 เมตร ในเวลา 5 วินาที และมีระยะห่างของสันคลื่นจากสันคลื่นที่ 1 ถึงวันที่ 5 เท่ากับ 2 เมตร 40. สะบัดเชือกให้เกิดคลื่นในเส้นเชือก จุดหนึ่งของเชือกเคลื่อนที่จากการกระจัดสูงสุดมายังจุดที่มี การกระจัดเป็นศูนย์ใช้เวลา 0.2 วินาที จงหาว่าถ้าความยาวคลื่นเป็น 1.4 เมตร อัตราเร็วคลื่นเป็นเท่าใด 41. คลีนขบวนหนีงมีความถี่ 100 Hz มีความเร็ว 20 m/s ตำแหน่งที่มีเฟลตรงกันและอยู่ใกล้กัน จะห่างกันเท่าไร สองขบวน A และ B มีลักษณะดังรูป ข้อสรุปโดถูกต้อง ก. คลื่น A มีความยาวคลื่น 0.5 m คลื่น A และ B มีเฟสต่างกัน 90 ข. คลื่น A มีความยาวคลื่น 0.25 m คลื่น A และ B มีเฟสต่างกัน 90 ค. คลื่น A มีความยาวคลื่น 0.5 m คลื่น A และ B มีเฟสต่างกัน 45 ง. คลื่น A มีความยาวคลื่น 0.25 m คลื่น A และ B มีเฟสต่างกัน 45 โดย ครูบุญมี ศิริวงศ์
เอกสารประกอบการเรียน วิชาฟิสิกส์ หน้า 9 43. คลื่นผิวน้ำกำลังเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำ สังเกตเห็นยอดคลื่นเคลื่อนที่ไปได้ระยะทาง 100 เซนติเมตร ขณะที่ผิวน้ำเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่งได้ครบ 5 รอบ จากข้อมูลที่ได้ สรุปได้ว่า 1. ความยาวของคลื่น เป็น 20 เซนติเมตร 2. ความถี่ของคลื่น เป็น 5 รอบ/วินาที 3. ความเร็วของคลื่น เป็น 100 เซนติเมตร/วินาที ข้อที่ถูกคือ ก. ข้อ 1 ข. ข้อ 2 ค. ข้อ 1, 2 ง. ข้อ 2, 3 44. คลื่นชนิดหนึ่งเกิดจากการสั่น 3000 รอบต่อนาที คลื่นนี้มีความถี่เท่าไร 45. คลื่นคลื่นหนึ่ง สามารถเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 40 เมตร ในเวลา 5 วินาที คลื่นนี้จะมี ความเร็วคลื่นเท่าใด 46. เอาปากกาจุ่มน้ำเป็นจังหวะ 60 ครั้ง ในเวลา 2 นาที คลื่นลูกหนึ่งวิ่งจากปากกาไปบนผิวน้ำถึงขอบ ภาชนะที่ห่างออกมา 50 cm ในเวลา 10 วินาที คลื่นลูกนี้มีความยาวคลื่นเท่าใด 47. คลื่นผิวน้ำบริเวณชายฝั่ง วัดตำแหน่งสูงสุด และตำแหน่งต่ำสุดห่างกัน 1.5 m คลื่นผิวน้ำนี้มีแอมพลิ รูดเท่าได n. 0.5 m = 10 cm 1. 0.75 m 48. คลื่น มีความเร็ว 10 cm/s ดังรูป ความถี่ของคลื่นมีค่าเท่าใด R. 1 m 8 9 10 11 12 Xi 4. 1.5 m 49. คลื่นน้ำมีความเร็ว 10 cm/s ดังรูปข้อที่ 48 จุดใดบนคลื่นมีเฟสต่างกัน ค. A กับ B n. A ňu C 1. ChuE 45 ง. D กับ F โดย ครูบุญมี ศิริวงศ์
เอกสารประกอบการเรียน วิชาฟิสิกส์ หน้า 1 50. แหล่งกำเนิดคลื่นความถี่ 80 รอบ/วินาที เกิดคลื่นทีมีระยะห่างของสันคลื่นที่ 1 ถึงนคลื่นที 5 เป็นระยะทาง 150 cm ว่าในเวลา 55 เกิดคลื่นลูก 51. แหล่งกำเนิดคลื่นความถี่ 80 รอบ/วินาที เกิดคลื่นที่มีระยะห่างของสันคลื่นที่ 1 ถึงสันคลื่นที่ 5 เป็นระยะทาง 160 cm จงหาอัตราเร็วของคลื่น 52. แหล่งกําเนิดคลื่นสั่นด้วยความถี่ 180 รอบ/นาที เกิดคลื่นที่มีสันคลื่นที่ 1 และสันคลื่นที่ 3 ห่างกัน 30 ซม. จงหาว่าในเวลา 5 วินาที เกิดคลื่นลูก 53. แหล่งกําเนิดคลื่นสั่นด้วยความถี่ 180 รอบ/นาที เกิดคลื่นที่มีสันคลื่นที่ 1 และสันคลื่นที่ 3 ห่างกัน 30 ซม. จงหาเวลาที่คลื่นเคลื่อนทีครบ 1 รอบ 54. แหล่งกำเนิดคลื่นสั่นด้วยความถี่ 180 รอบ/นาที เกิดคลื่นที่มีสันคลื่นที่ 1 และสันคลื่นที่ 3 ห่างกัน 40 ซม. จงหาอัตราเร็วของคลื่น โดย ครูบุญมี ศิริวงศ์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉