ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

🥲🥲🥲🥲

จากระดับเดิม 400 รอบในเวลา 1 วันที ของคนผิวน้ำ ค่าไตรต่อ เอกสารประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ หน้า 4 เอกสารประกอบการเรียน วิชาฟิสิกส์ หน้า 5 20. คลื่นต่อเนื่องขบวนหนึ่งเกิดจากแหล่งกำเนิดทีน 40 รอบ/วินาที วัดอัตราเร็วคลื่นได้ 10 เมตร/วินาที จุด 2 จุดบนคลื่นซึ่งห่างกัน 1.5 เมตร จะมีเฟสต่างกันก็เรเดียน 21. เมื่อทำให้เกิดคลื่นดลหน้าคลื่นเส้นตรงขึ้นในชุดถาดคลื่น โดยใช้คานกำเนิดคลื่นตรงกระทุ่มน้ำ 1 ครั้ง พบว่าคลื่นคลนี้เคลื่อนที่ไปถึงขอบถาดที่อยู่ห่างออกไป 40 เซนติเมตรในเวลา 10 วินาที และคลื่นสะท้อน น้อยมากจากขอบถาด ต่อมาทำให้คานกำเนิดคลื่นกระทุ่มน้ำด้วยความถี่ 10 ครั้งต่อวินาทีอย่างสม่ำเสมอ จะ พบว่าเวลาที่ยอดคลื่น 2 ยอดที่อยู่ใกล้กันที่สุด จะเคลื่อนที่มาถึงขอบถาดคลื่นห่างกันเป็นเวลากี่วินาที หล่งกำเนิดคลื่นปล่อยคลื่นมีความยาวคลื่น 0.05 เมตร วัดอัตราเร็วได้ 40 เมตร/วินาที เป็นเวลา 8 วินาทีได้คลื่นทั้งหมด ลูกคลื่น 23. เมื่อทำให้เกิดคลื่นดลหน้าคลื่นเส้นตรงขึ้นในชุดถาดคลื่น มีคลื่นสะท้อนน้อยมากจากขอบถาดต่อมาทำให้ คานกำเนิดคลื่นกระทุ่มน้ำด้วยความถี่ 50 ครั้ง ต่อวินาทีอย่างสม่ำเสมอ จะพบว่าเวลาที่ยอดคลื่น 2 ยอดที่อยู่ ใกล้กันที่สุด จะเคลื่อนที่มาถึงขอบถาดคลื่นที่ห่างกันเป็นเวลากี่วินาที 24.คลื่นน่าเคลื่อนที่ผ่านจุดๆหนึ่งไป 30 ลูกคลื่นในเวลา 1 นาที ถ้าคลื่น เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2เมตรต่อ วินาที จงหาระยะระหว่างสันคลื่นและท้องคลื่นที่อยู่ติดกัน โดย ครูบุญมี ศิริวงศ์
25. m A: 9 M 26. คลื่นสั่นด้วยความถี่ 600รอบ/นาที ถ้าระยะห่างจากท้องคลื่นถึงท้องคลื่น 2 จงหาอัตราเร็วของคลื่น F 10 11 0 - 4 DA 7+(10) (2) 10 m/s f. foo 50 • 10 10/5 1+fX A = 26cm = 0.2 17 2. คลื่นน้ำมีระยะห่างจากท้องคลื่นถึงสันคลื่นเท่ากับ 20 cm พบว่าคลื่นเคลื่อนที่ผ่านสะพาน 600 ลูกใน เวลา 1 นาที จงหาอัตราเร็วของคลื่น เอกสารประกอบการเรียน วิชาฟิสิกส์ หน้า จากรูปคลื่นน้ำเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสม 10 ซม./วินาที จุด P อยู่ที่ท้องคลื่นพอดีอยาก ทราบว่าอีกนานเท่าไร จุด P จึงอยู่บนสันคลื่น เมื่อคลื่นขบวนนี้สันคลื่นติดกันห่างกัน 5 ซม. Bogm/s 15 cm +9.5 mq น 21 + 18TH (10) (09) 28. คลื่น ขึ้นลง 600 รอบใน 1 นาที ถ้าระยะห่างของสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปเป็น 20 cm จงหาว่า คลื่นเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใดในเวลา 1 นาที m/s 29. คลื่นเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 4 เมตร ในเวลา 5 วินาที และมีระยะห่างจากท้องคลื่นถึงสันคลื่นถัดไป 8 เมตร จงหาว่าในเวลา 2 นาที จะเกิดคลื่นลูก 30. แหล่งกำเนิดคลื่นสั่นด้วยความถี่ 2 Hz เกิดคลื่นที่มีระยะห่างจากสันคลื่นถึงท้องคลื่น 5 เซนติเมตร จงหาว่าในเวลา 10 วินาที่จะเกิดคลื่นลูก f> 1 Hz fanm - 2x9.5 = 8 20 X 2 โดย ครูบุญมี ศิริวงศ์
4. แหล่งกําเนิดคลื่นสั่นด้วยความถี่ 2 Hz เกิดคลื่นที่มีระยะห่างจากสันคลื่นถึงท้องคลื่น 5 เซนติเมตร จง หาว่าเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบรอบ f+ 2 H2 11= 5em 20.5M เอกสารประกอบการเรียน วิชาฟิสิกส์ หน้า 7 til fl 19 1 5 x 0.5 2 (0.6) 32. แหล่งกำเนิดคลื่นสั่นด้วยความถี่ 120 รอบ/นาที เกิดคลื่นที่มีสันคลื่นที่1และสันคลื่นที่3 ห่างกัน 30 ซม. จงหาว่าในเวลา 2 วินาที เกิดคลื่นลูก 33. แหล่งกำเนิดคลื่นสั่นด้วยความถี่ 120 รอบ/นาที เกิดคลื่นที่มีสันคลื่นที่ 1 และสันคลื่นที่ 3 ห่างกัน 30 ซม. จงหาเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ 34. แหล่งกำเนิดคลื่นสั่นด้วยความถี่ 120 รอบ/นาที เกิดคลื่นที่มีสันคลื่นที่ 1 และสันคลื่นที่ 3 ห่างกัน 30 ซม. จงหาอัตราเร็วของคลื่น 35. แหล่งกำเนิดคลื่นความถี่ 10 รอบ/วินาที เกิดคลื่นที่มีระยะห่างของสันคลื่นที่ 1 ถึงสันคลื่นที่ 5 เป็นระยะทาง 80cm จงหาว่าในเวลา 10 5 เกิดคลื่นลูก 36. แหล่งกำเนิดคลื่นความถี่ 10 รอบ/วินาที เกิดคลื่นที่มีระยะห่างของสันคลื่นที่ 1 ถึงสันคลื่นที่ 5 เป็นระยะทาง 80 cm จงหาเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ 37. แหล่งกำเนิดคลื่นความถี่ 10 รอบ/วินาที เกิดคลื่นที่มีระยะห่างของสันคลื่นที่ 1 ถึงสันคลื่นที่ 5 เป็นระยะทาง 80 cm จงหาอัตราเร็วของคลื่น โดย ครูบุญมี ศิริวงศ์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉