วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา วิทยาศาสตร์ม.1 เล่ม2😭🤍

หน่วยการเรียนรู้ที 5 บรรยากาศ ชั้นบรรยากาศ แบบฝึกหัดที่ 1.1 ตอบคำถามเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ 1. บรรยากาศ คืออะไร 2. องค์ประกอบของบรรยากาศ ได้แก่อะไรบ้าง 3. ผงฝุ่นในอากาศมีประโยชน์และโทษอย่างไร 4. ไอน้ำในบรรยากาศสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไร 5. จากภาพ บรรยากาศบริเวณ ก และ ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกได้อย่างไร บรรยากาศบริเวณ ก บรรยากาศบริเวณ ข 22 บรรยากาศ ชั้นบรรยาก ว 3.2 ม. 1 องค์ประกอ อากาศ ว 2.2 ม. 1 ว 3.2 ม. 1
5 5 8. ในบริเวณเดียวกัน ช่วงเวลาเช้าหรือบ่ายที่อากาศจะมีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่ากัน เพราะเหตุใด 9. จากตารางความชื้นสัมพัทธ์ที่กำหนดให้ จงตอบคําถามต่อไปนี้ อุณหภูมิเทอร์มอมิเตอร์ ความชื้นสัมพัทธ์ (%) กระเปาะแห้ง (C) ผลต่างของอุณหภูมิ (°C) 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 94 95 96 96 97 97 97 89 90 92 93 93 94 94 83 86 88 89 90 91 91 77 81 83 85 86 88 89 72 76 80 82 83 85 86 67 72 75 78 78 80 83 3.5 61 67 72 75 77 79 81 4.0 56 63 68 71 74 76 78 4.5 51 58 64 68 71 73 76 5.0 46 54 60 62 68 71 73 9.1 วัดอุณหภูมิเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะเปียกได้ 25 °C วัดอุณหภูมิเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้งได้ 30 C ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าเท่าใด 9.2 วัดอุณหภูมิเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะเปียกได้ 31 °C วัดอุณหภูมิเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้งได้ 35 °C ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าเท่าใด 10. บริเวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงจะมีปริมาณไอน้ำอยู่ในอากาศสูงกว่าบริเวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำเสมอไปหรือ ไม่ เมื่อเปรียบเทียบปริมาตรอากาศที่เท่ากัน) เพราะเหตุใด บรรยากา G 15 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 G
1 แบบฝึกหัดท 2.3 จงตอบคำถามเกี่ยวกับความดันอากาศ 1. ความดันอากาศหมายถึงอะไร 2. ปัจจัยที่กำหนดให้ควรมีลักษณะอย่างไรจึงจะส่งผลให้ความดันอากาศสูงหรือต่ำ ปัจจัย ส่งผลให้ความดันอากาศสูง ส่งผลให้ความดันอากาศต่า จำนวนโมเลกุลของอากาศ (มากน้อย) อุณหภูมิ (สูง/ต่ำ) ความสูง (สูง/ต่ำ) 3. จากรูป จงระบุว่าเกี่ยวข้องกับความดันอากาศอย่างไร 4. จากภาพ ภาพใดที่มีความดันบรรยากาศใกล้เคียงกับความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเลมากที่สุด เพราะ เหตุใด ภาพ ก ภาพ ข 5. จงอธิบายหลักการทำงานของแอนิรอยด์บารอมิเตอร์ รรยากาศ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉