วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

8. เด็ก เวลาโ 9. รถมอเต วินาที หา 10. ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ 1. ในร่างกายของมนุษย์มีระบบอวัยวะหลายระบบ นักเรียนคิดว่าระบบใดสำคัญที่สุด เพราะเหตุใด 2. อวัยวะทุกอวัยวะภายในร่างกายทำงานอยู่ภายใต้อำนาจของจิตใจใช่หรือไม่ อย่างไร การหายใจเข้าและการหายใจออกเกิดจากการทำงานของอวัยวะใด อย่างไร 3. 4. ของเสียที่ต้องขับออกจากร่างกาย เช่น ปัสสาวะ อุจจาระเหงื่อ ขับออกจากร่งกายโดยอวัยวะใดบ้าง 5. เพลตเลตมีลักษณะอย่างไร ทำหน้าที่อะไร 6. ถ้าสมองถูกทำลายผลจะเป็นอย่างไร 7. ประจำเดือนคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร 8. การคุมกำเนิดมีประโยชน์อย่างไร 9. เมื่อทดสอบน้ำหมึกสีดำไปแยกหาองค์ประกอบโดยวิธีโครมาโทกราฟี ซึ่งใช้ทำเป็นตัวทำละลายและใช้กระดาษกรอง เบอร์ 2 เป็นตัวดูดซับ ปรากฏว่าได้ผลดังภาพ คือได้สารที่มีสีแยกออกมาเป็นสาร A B และ C ตามลำดับ กระดาษกรอง (กระดาษใครมาโทกร จุดหยดน้ำหมึกสีดำ . จากผลการทดลอง สารที่มีสีชนิดใดละลายน้ำได้ดีที่สุด ทราบได้อย่างไร • ในน้ำหมึกสีดำมีสารเป็นองค์ประกอบชนิด • สารที่มีสีเป็นองค์ประกอบในน้ำหมึกสีดำชนิดใดถูกกระดาษกรองดูดซับไว้ได้มากที่สุด 10. ตอบคำถาม โดยเลือกคำตอบที่กำหนดไว้ให้ ดังนี้ การกลั่น การระเหยแห้ง การแยกสารต่างๆ ด้วยน้ำหมึกสีแดง ควรใช้วิธีการใด • การแยกน้ำจากสารละลายหมึกสีแดง ควรใช้วิธีการใด • การแยกเกลือจากน้ำทะเล ควรใช้วิธีการใด • การแยกน้ำมันหอมระเหยออกจากดอกกุหลาบ ควรใช้วิธีการใด การแยกน้ำบริสุทธิ์ออกจากน้ำทะเล ควรใช้วิธีการใด ● การกรอง วิธีโครมาโทกราฟี การกลั่นด้วยไอน้ำ
11. จากภาพ A B และ C เลือกวิธีการแยกสารให้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด • การแยกน้ำมันหอมระเหยออกจากมะกรูด การแยก ออกจากน้ำทะเล การระเหยสารละลาย • การแยกกลิ่นหมออกจากดอกกุลหลาบ การแยกน้ำบริสุทธิ์ออกจากน้ำเชื่อม 12. เด็กชายภาวชต้องการเตรียมสารละลายแอลกอฮอล์โดยนำแอลกอฮอล์ 270 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผสมกับน้ำจนได้ สารละลาย 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร สารละลายแอลกอฮอล์ที่เตรียมได้มีความเข้มข้นร้อยละเท่าใด 13. ถ้าน้ำเกลือ 2 กรัม ละลายในน้ำให้เป็นสารละลายน้ำเกลือ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร สารละลายนี้มีความเข้มข้นร้อยละ เท่าใด 14. เอทานอล 60 ลูกบาศก์เซนติเมตรผสมกับน้ำจนได้สารละลาย 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายนี้มีความเข้มข้นร้อย ละเท่าใด 15. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการละลายของสารเป็นสารละลาย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉