ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยจับใจคววามสำคัญให้หน่อยค่ะ🙏💓

เรียงความเรื่อง ความสามัคคี Gibout ...ประเทศของเรารักษาเอกราช อธิปไตย และอิสรภาพให้สมบูรณ์มั่นคงมาได้จนถึง ทุกวันนี้ เพราะคนไทยทุกหมู่เหล่า รู้รักสามัคคี และรู้จักทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ประสานส่งเสริม กัน เมื่อทุกคนมุ่งปฏิบัติดังนี้ ความถูกต้องเรียบร้อย ความพัฒนาก้าวหน้า และความมั่นคง เป็นปึกแผ่นจึงบังเกิดขึ้น พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ว่าด้วยเรื่องความสามัคคี และกระตุ้นเตือนให้เราปวงชน ชาวไทย สำรวจตนเองว่า สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชาติแล้วหรือยัง ความสามัคคี คือ ความปรองดอง เป็นหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งที่ได้บันทึก และไม่ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แสดงให้เห็นว่า เมื่อใดที่คนในชาติมีความปรองดอง เป็น น้ำหนึ่งใจเดียว ชาติย่อมพ้นรอดปลอดภัยจากความพิบัติทั้งปวง แต่ถ้าเมื่อใดคนในชาติเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน เมื่อนั้นชาติทั้งชาติก็จะพินาศย่อยยับ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความสามัคคี ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ ทุกคนในชาติจึงมีเสื่อมถอยลง เพราะบุคคลที่มองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนยิ่งใหญ่กว่าความมั่นคง สถาวรของชาติ ย่อมสามารถกระทำการณ์ทุกอย่างได้เพียงเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์มากกว่าผู้อื่น โดยหลงลืมไปว่า หากชาติอยู่ไม่ได้ ตนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชาติก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน นอกจาก ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแล้ว ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสามัคคีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เพราะ ความสามัคคีไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องพูดเหมือนกัน เราสามารถแตกต่างได้ แต่ต้องแตกต่าง อย่างสอดคล้อง และการสามัคคีกันไปกระทำสิ่งที่ผิด นั่นก็ไม่เรียกว่า ความสามัคคี ทุกคนสามารถบอกได้ว่า ความสามัคคีคืออะไร สำคัญอย่างไร แต่มีสักกี่คนที่ตระหนักว่า ความสามัคคีเป็นสัญลักษณ์แห่งการดำรงอยู่ของชาติ ในครอบครัว สังคม ประเทศที่เกิดความ ขัดแย้ง แบ่งฝ่าย ทุกคนต่างเรียกหาความสามัคคี ซึ่งความสามัคคีเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เอง ผู้เพรียกหาต้องเป็นผู้สร้าง การจะสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่คนในชาติ เริ่มต้นที่การปลูกฝังให้บุคคลนั้นๆ รู้ว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชาติ ความคิดพฤติกรรมของบุคคลล้วนส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ ปลูกฝังให้มองเห็นความคงอยู่ของชาติสำคัญกว่าการคงอยู่ของตน เพราะการคงอยู่ของชาติ หมายถึง การคงอยู่ของชนชาติเชื้อไทย ชาติไทยจะเจริญก้าวหน้าก็เพราะไทย ชาติไทยจะเป็นปึกแผ่นก็เพราะไทย ชาติไทย จะสมบูรณ์พูนสุขก็เพราะไทย แต่การจะบรรลุถึงข้อนั้นๆ ได้ เริ่มต้นที่ความสามัคคี ขอชาวไทย ทั้งหลายผู้หวังให้ชาติมั่นคง จึงมีความสามัคคี รักใคร่ปรองดอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อ คนไทย ชาติไทย อันเป็นที่รักยิ่ง “อันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี ทุกสิ่งประสงค์ จงใจ จะเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี ๔๗

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉