วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

เเงงช่วยตอบหน่อยค่ะ

คำถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ade หน่วยของสิ่งมี ซึ่งมีชีวิต 1. ส่วนประกอบภายในเซลล์จะมีขนาดเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับขนาดของเซลล์ 2. จากตัวอย่างส่วนประกอบภายในเซลล์ที่กล่าวมา ส่วนประกอบใดที่พบในเซลล์พืชเท่านั้น ไม่พบในเซลล์สัตว์ 3 จากตัวอย่างส่วนประกอบภายในเซลล์ที่กล่าวมา ส่วนประกอบใดที่สามารถพบในเซลล์ทุกชนิด 4. ถ้าเขียนส่วนประกอบของเซลล์ โดยให้มีส่วนประกอบเพียง 2 ส่วน แล้วครอบคลุมเซลล์ทั้งหมด ส่วนประกอบ 2 ส่วนนั้นคืออะไร 5. เซลล์ทุกชนิดต้องมีนิวเคลียสจริงหรือไม่ อย่างไร 6. เยื่อหุ้มเซลล์เกี่ยวข้องกับการลำเลียงสารอย่างไร 7 นำเซลล์ชนิดหนึ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.005 มิลลิเมตร มาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อให้เห็นมีขนาด 2 มิลลิเมตร ควรใช้กำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุเท่าใด ถ้ากำลังขยายของ เลนส์ใกล้ตาเป็น 10 เท่า 8. การสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุด จะต้องใช้ประสาทสัมผัสด้านใดบ้าง 9. ถ้านำเยื่อบาง ๆ ของใบชบามาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ ภาพที่เห็นมีลักษณะอย่างไร 10. การนำเซลล์ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตมาจัดระบบเป็นร่างกายของสิ่งมีชีวิต มีขั้นตอนอย่างไร จุดประกายโครงงาน แบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน ออกแบบและประดิษฐ์แบบจำลองเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ จากวัสดุเหลือใช้ แล้วนำเสนอในแบบประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ อาชีพน่ารู้ นักวิทยาศาสตร์ (Scientist) ผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเพื่อความเข้าใจในธรรมชาติ แล้วนำความรู้ที่ได้จากการศึกษานั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อไป โดยผู้ที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นผู้ที่รักการสังเกต สามารถตั้งข้อสงสัยจากข้อมูล ที่ได้จากการสังเกตนั้น และรักที่จะหาคำตอบข้อสงสัยนั้นให้ได้
ช่วยตอบข้อ7-10 หน่อยค่ะ😭

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉