วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ#ขอด่วนๆค่ะ

30 แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม. 2 เล่ม 1 กิจกรรมที่ 12 สืบค้นข้อมูล จุดประสงค์ของกิจกรรม ทักษะสร้างเสริมความเข้าใจที่ค 1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการกำจัดของเสีย ทางไตได้ 1. การลงความคิดเห็นข้อมูล 2. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 3. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 2. บอกชนิดของสารที่ถูกกำจัดทางไตได้ แหล่งการเรียนรู้ 1. หนังสือเรียน หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ หนังสืออ่านประกอบ วารสารวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทางอินเทอร์เน็ต ปัญหา ขั้นตอน 1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดของเสียทางไต โดยค้นคว้าในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ - การกำจัดของเสียทางได ชนิดของสารที่ถูกกำจัดทางไต 2. นำข้อมูลที่ได้มาอภิปรายร่วมกัน แล้วนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน การก่าจัดของเสียทางใต J
บันทึกผลการสืบค้นข้อมูล วันที่ รายการบันทึกผลการสืบค้นข้อมูล เดือน พ.ศ. สรุปผล คําถามประกอบกิจกรรม 1. ไตของคนเราทําหน้าที่อะไร 0 คลังควาน กวนจนเป็น 2000 13 4 แอมโมเนีย สสาวะ และสุดคลาสาวในช่น รายการ 2. ส่วนที่ทำหน้าที่กรองสารภายในไตเรียกว่าอะไร 3. ถ้าไตทำงานผิดปกติจะพบสารใดในปัสสาวะ
34 แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม. 2 เล่ม 1 สรุปผล คําถามประกอบกิจกรรม ๆ 1. เพราะเหตุใดเลือดจึงไหลไปตามหลอดเลือดแล้วไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ ง 2. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการหายใจนั้นก่อนที่จะถูกขับออกจากร่างกายจะต้อง ผ่านขั้นตอนใดบ้าง 3. โครงสร้างของไตที่ทำหน้าที่กรองสารที่มีอยู่ในหลอดเลือดคืออะไร กิจกรร สังเกต จุดปะ ชนิด อุป กิร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉