วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

ใบงาน ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ม.2 รอด.ญบุณยานุช กุลชาติโยธิน ชั้น 2/4 เลขที่ 23 มองโลกแบบวิทยาศาสตร์ คำชี้แจง : ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ให้ทำเครื่องหมาย หากข้อมูลไม่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ให้ทำเครื่องหมาย 1 แผนภาพแสดงพัฒนาการของแบบจำลองอะตอม แบบที่ 2 แบบที่ 3 อะตอมเป็นทรงกลมตัน ค้นพบ e โดยใช้หลอด สีแคโทด พบว่าประจุบวก และประจุลบ กระจายอยู่ทั่วอะตอม ยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผนทองคำบาง พบนิวเคลียสอยู่กลางอะตอมภายในมี ประจุบวก และมี 6 เคลื่อนที่ล้อมรอบ แบบที่ 4 แบบที่ 5 ศึกษาจากเส้นสเปกตรัมของแก๊สไฮโดรเจน พบ 6 รอบนิวเคลียสอยู่เป็นชั้น ๆ เรียกว่า “ระดับพลังงาน 6 ที่อยู่ใกล้ นิวเคลียสที่สุดจะเรียกว่าระดับพลังงาน พบว่าอะตอมประกอบด้วยกลุ่มหมอกของ - รอบนิวเคลียส โดยมีทิศทางไม่แน่นอน บริเวณใกล้นิวเคลียสมีโอกาสพบ e มากกว่าบริเวณที่อยู่ห่างจากนิวเคลียส 1 ในแผนภาพมีการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในแผนภาพมีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีกระบวนการที่เป็นระบบ แต่มีลำดับขั้นตอนไม่ตายตัว 1 ในแผนภาพทุกคนไม่สามารถมีส่วนร่วมได้ เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้คนหาคำตอบ - ความรู้ในแผนภาพมีการจัดระบบและแตกแขนงเป็นสาขาที่หลากหลายและมีหลักจริยธรรมใน ในแผนภาพเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถอธิบายและทำนายได้ การความที่มีความหมาย: เนินการร่วมกัน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉