แผนการเรียน
มัธยมปลาย

ม.6 ต้องเรียนอะไรบ้างหรอคะ ช่วยตอบหน่อยนะคะ (ในทุกๆวิชาเลยอะค่ะ)

มัธยมศึกษาตอนปลาย
PromotionBanner

คำตอบ

เทอมแรกสำหรับสายวิทย์-คณิต
ฟิสิกส์
   - แม่เหล็กและไฟฟ้า
   - ความร้อนและแก๊ส
  - ของแข็งและของไหล
เคมี
  - เคมีอินทรีย์
  - พอลิเมอร์
ชีวะ
  - ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
  - การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
  - ระบบต่อมไร้ท่อ
  - ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
  - พฤติกรรมของสัตว์
ดาราศาสตร์
  - เอกภพและกาแล็กซี
  - ดาวฤกษ์
  - ระบบสุริยะ
  - เทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้
คณิตพื้น
  - ความหมายของสถิติและข้อมูล
  - การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
  - การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ
คณิตเพิ่ม
  - ลำดับและอนุกรม
  - แคลคูลัสเบื้องต้น

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?