เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ช่วยทำแบบฝึกเศรษฐศาสตร์ หน่อยค่าบบบ

4. การค้าระหว่างประเทศนั้นส่งผลดีอย่างไร * (1 คะแนน) ผู้ประกอบการมีการปรับปรุงเทคโนโลยีอยู่เสมอ O ทำให้เกิดการสร้างความถนัดในการผลิต สามารถใช้เป็นเครืองมือต่อรองกับต่างประเทศได้ ถูกทุกข้อ 5. ข้อใดผิดเกี่ยวกับมาตราการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ ภาษี * (1 คะแนน) เป็นมาตราการที่สร้างความยุ่งยากให้ประเทศของ ตนเองส่งออกได้ยากขึ้น เริ่มหันมาใช้ข้อกำหนดทางด้านการเอาเปรียบ แรงงาน และข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรการที่ทำให้สินค้าของประเทศอื่นเข้ามา ขายในประเทศของตนเองได้ยากขึ้น มักจะไม่ใช้การเก็บภาษีนำเข้าโดยตรง
6. จากรายชื่อสินค้านำเข้าส่งออก 10 อันดับแรก อาจะ สรุปได้ว่า ประเทศไทยมีการนำเข้าวัตถุดิบการผลิตสูง และนำเข้าเพื่อผลิตแล้วนำส่งออก * (1 คะแนน) ถูก O ผิด ข้อมูลไม่เพียงพอ ต้องดูข้อมูลการใช้ของวัตถุดิบ ด้วย 7.ข้อใดส่งเสริมให้เกิดการค้าขายระหว่างประเทศ * (1 คะแนน) เนื่องจากประเทศมีทรัพยากรที่แตกต่างกัน แต่ละประเทศมีความเชี่ยวชาญในการผลิตที่แตก ต่างกัน การผลิตสินค้าไม่มีความคุ้มค่า ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดผิดเกี่ยวกับ Trade Openness Index * (1 คะแนน) ยิ่งมีสัดส่วนสูงยิ่งหมายถึงขนาดการเจริญเติบโต ของภาคเศรษฐกิจที่สูง วัดจากมูลค่ารวมการส่งออกและการนำเข้าต่อ GDP ยิ่งมีสัดส่วนสูงยิ่งแสดงถึงระดับการเปิดประเทศที่ O สูง สัดส่วนสูงอาจหมายถึงความเสี่ยงสูงหากมีการ เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก O 9. หากมูลค่าตัวเลขการส่งออกสินค้าและบริการน้อย กว่ามูลค่าการนำเข้า กำหนดให้ดุลบัญชีรายได้ บัญชี บริจาค บัญชีเงินทุนและการเงินสมดุล ข้อใดต่อไปนี้ ผิด * (1 คะแนน) ประเทศขาดดุลดุลการค้าและบริการ O ประเทศขาดดุลบัญชีเดินสะพัด O ทุนสำรองระหว่างประเทศลดลง ประเทศขาดดุลการชำระเงิน
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉