วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

เพื่อนๆช่วยเราหน่อยน่ะะะะะ เหลือดวลาไม่กี่วันเเล้ว ใครที่ผ่านมาเจอโพสต์นี้ช่อยเราหน่อยน่ะ

12) การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์จะมีการปล่อยแก๊สใดบ้างออกสู่บรรยากาศ และมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมอย่างไร ตอบ 13) พลังงานสิ้นเปลืองและพลังงานหมุนเวียนแตกต่างกันอย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่าง ตอบ 14) พลังงานทดแทนคืออะไร พร้อมทั้งยกตัวอย่าง ตอบ 15) การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนควรทำอย่างไร ตอบ แบบทดสอบหลังเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คะแนน เรื่อง แหล่งพลังงาน (Source of mergy) ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ 1) ข้อใดไม่จัดเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (Non-renewable energy) ก. หินน้ำมัน ข. ถ่านหิน ค. พลังงานชีวมวล ง. ปิโตรเลียม 2) ข้อใดคือถ่านหินที่ให้ความร้อนสูงที่สุด ก. พีท ข. ลิกไนต์ ค. บิทูมินัส ง. แอนทราไซด์ 3) ข้อใดคือถ่านหินที่มีปริมาณคาร์บอนสูงที่สุด และถ่านหินที่ยังพบซากพืชปนอยู่ ตามลำดับ ข. บิทูมินัส และพีท ง. ซับบิทูมินัส และ แอนทราไซด์ ก. พีท และ แอนทราไซด์ ค. แอนทราไซด์ และ พีท 4) สารประกอบขนิดใดที่สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำมันได้เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ ก. เคอโรติน ข. เคอโรเจน ค. กลีเซอรอล 5) ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้ซากพืชและสัตว์แปรสภาพเป็นปิโตรเลียม ง. เบนซีน ก. อุณหภูมิ ค. ระยะเวลาที่เหมาะสม ข. ความดัน ง. ถูกทุกข้อ 6) ปิโตรเลียมประกอบด้วยสิ่งใด ก. น้ำมันดิบ ถ่านหิน ข. แก๊สธรรมชาติ แก๊สโซฮอล์ ง. น้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติ ค. แก๊สธรรมชาติ หินน้ำมัน 7) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ สารในข้อใดมีจุดเดือดต่ำที่สุด และน่าจะเป็นยางมะตอย(บิทูเมน) ตามลำดับ หอกลั่น ก. สาร A และ C ข. สาร A และ D น้ำมันดั, ศ. สาร C และ B ง. สาร D และ A HEAT 8) ปฏิกิริยาการเผาไหม้สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงปิโตรเลียมให้แก๊สชนิดใดมากที่สุด ข. แก๊สในโตรเจน ก. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ค. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ง. แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 9) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ก. ใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ค. ช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ข. เป็นพลังงานที่มีอยู่ในธรรมขาติ ง. พลังงานทดแทนมีต้นทุนต่ำ ราคาถูก 10) ประเทศไทยมีการใช้แหล่งพลังงานชนิดใดมากที่สุด ก. ถ่านหิน ข. ปิโตรเลียม ค. พลังงานแสง ง. พลังงานชีวมวล
22:51 l 3ะ ะย Vo. (47 3.แบบฝึก ข้อสอ.. 9) นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ จุดเดือด (C) หอกลั่น * บิทูเมน -น้ำมันดีเซล มากกว่า 350 220 - 250 * น้ำมันเบนซิน 30 - 60 * แก๊สปิโตรเลียม น้อยกว่า 30 " น้ำมันหล่อลื่น * น้ำมันก๊าด 300 - 350 น้ำมันดิบ เตาเผา 180 - 220 10) การแยกสารในน้ำมันดิบใช้หลักการใดในการแยก ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ HEAบ ตอบ 11) สารที่มีจุดเดือดสูงที่สุดและต่ำที่สุดจะอยู่บริเวณใดของหอกลั่น ตามลำดับ ตอบ 12) การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์จะมีการปล่อยแก๊สใดบ้างออกสู่บรรยากาศ และมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมอย่างไร ตอบ 13) พลังงานสิ้นเปลืองและพลังงานหมุนเวียนแตกต่างกันอย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่าง ตอบ 14) พลังงานทดแทนคืออะไร พร้อมทั้งยกตัวอย่าง ตอบ 15) การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนควรทำอย่างไร ตอบ แบบทดสอบหลังเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คะแนน เรื่อง แหล่งพลังงาน (Source of energy) ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ 1) ข้อใดไม่จัดเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (Non-renewable energy) ก. หินน้ำมัน ข. ถ่านหิน ค. พลังงานชีวมวล ง. ปิโตรเลียม 2) ข้อใดคือถ่านหินที่ให้ความร้อนสูงที่สุด ก. พีท ข. ลิกไนต์ ค. บิทูมินัส 3) ข้อใดคือถ่านหินที่มีปริมาณคาร์บอนสูงที่สุด และถ่านหินที่ยังพบซากพืชปนอยู่ ตามลำดับ ง. แอนทราไซด์
22:51 แl 3 สEย Vo. (47 3.แบบฝึก ข้อสอ... ุ แบบฝึกหัด รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง แหล่งพลังงาน (Source of energy) ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ 1) อธิบายกระบวนการเกิดของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์มาพอสังเขป ตอบ 2) เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์แต่ละขนิดมีกระบวนการเกิดแตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยใดบ้าง ตอบ 3) มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพลังงานเชื้อเพลิงขากดีกดำบรรพ์ในด้านใดบ้าง ตอบ 4) ถ่านหินและปิโตรเลียมมีวัตถุต้นกำเนิดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ตอบ 5) ประสิทธิภาพในการให้ความร้อนของถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับปัจจัยใด พร้อมทั้งเรียงลำดับจากมาก ไปหาน้อย ตอบ 6) เคอโรเจน คืออะไร ตอบ 7) แหล่งปิโตรเลียมแห่งหนึ่งมีการเรียงของน้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติ และน้ำ ดังภาพ A B และ C คือสารใดตามลำดับ A ตอบ 8) จากภาพจงเรียงลำดับความหนาแน่นของสารจากน้อยไปหามาก ตอบ 8) ปิโตรเลียมแบ่งตามสถานะได้กี่ประเภท อะไรบ้าง ตอบ 9) นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ จุดเดือด (C) * บิทูเมน น้ำมันดีเซล " น้ำมันเบนซิน มากกว่า 350 หอกลั้น 220 - 250 30 - 60 * แก๊สปิโตรเลียม น้อยกว่า 30 " น้ำมันหล่อลื่น * น้ำมันก๊าด 300 - 350 น้ำมันดิบ เตาเผา 180 - 220 10) การแยกสารในน้ำมันติบใช้หลักการใดในการแยก HAT ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตอบ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉