แผนการเรียน
มัธยมปลาย

ขอผู้รู้ช่วยหน่อยค่ะเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ

ตอนที่ 2 เรื่อง กฎหมายและความคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย / หน้าข้อที่ถูกต้องและทำเครื่องหมาย x หน้าข้อที่ผิด ...1. ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ คือทรัพย์สินทางปัญญา .2 ทรัพย์สินทางปัญญา กระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท้ำงานโดยเชื่อมโยงความรู้ กับชีวิตประจำวัน .....3. สิทธิบัตรต้องใช้ประโยชน์ได้ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือหัตถกรรมได้ 4. อนุสิทธิบัตรต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการผลิตที่สูงขึ้น .....5. งานหรือความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นงานที่เป็นลิขสิทธิ์ .....6. สิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรคือหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ...7. ลิขสิทธิ์ จะมีผลการคุ้มครองทันทีที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตต่อไปอีก 50ปี .....8. อนุสิทธิบัตรมีอายุ 6 ปีและสามารถต่ออายุได้อีก 2 ครั้งๆ ละ 2 ปี รวม 10 ปี ....9. แผนธุรกิจเป็นแนวทางในการบริหาร จัดการและวางแผนการดำเนินธุรกิจ .10. จุดมุ่งหมายของการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเป็นคู่มือแผนงานในการลงทุนและการประกอบการ .11. การจัดทำแผนธุรกิจต้องศึกษาวิเคราะห์ทางด้านบุคลากรเป็นลำดับแรก .12. แผนธุรกิจที่ดีต้องมีแนวโน้มหรือโอกาสที่จะประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ...13. ผลงานที่เกิดจากการจัดทำโครงการ จะสามารถพัฒนาเข้าสู่การประกวดได้ทุกผลงาน ...14. การนำเสนอแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ออกสู่สังคมภายนอกเป็นการแสดงออกถึงการทำงาน ให้ผู้อื่นได้รับร้ ....15. วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาผลงานเข้าสู่การประกวดเพื่อเป็นเกียรติประวัติจากการ ประกวด แข่งขันและรางวัลที่จะได้รับ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉