วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคั้บ😭

ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 หน้า 9 กระดาษคำตอบอัตนัย วิชา ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ชื่อ - สกุล ชั้น ม. 3/. เลขที่ ตอนที่ 2 จงเติมข้อความที่ถูกต้องลงในที่ว่างที่กำหนดให้ (8 คะแนน ข้อละ 2 คะแนน) 37. การเตรียมตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตทำได้โดยนำสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตผสมกับสารละลาย แคลเซียมคลอไรด์ จะได้ตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตกับสารละลายโซเดียมคลอไรด์ จงเขียนสมการข้อความ 38. นำสาร A จำนวน 30 กรัม ทำปฏิกิริยาหมดพอดีกับสาร B จำนวน 45 กรัม แล้วได้สาร C กับสาร D โดยสาร D มีจำนวนเป็น 2 เท่าของมวลสาร C จงหามวลสาร D ที่เกิดขึ้นมีกี่กรัม 39. วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยหลอดไฟฟ้า 6 โวลต์ ถ่านไฟฉาย 3 โวลต์ และสวิตซ์ ถ้าวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ ผ่านหลอดไฟฟ้านี้ได้เท่ากับ 0.1 แอมแปร์ และวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้าได้เท่ากับ 3 โวลต์ ความ ต้านทานไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้านี้เป็นเท่าใด 40. จากภาพวงจรไฟฟ้า ถ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้า ก เป็น 5 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้า ข เป็น 0.8 แอมแปร์ และกระแสไฟฟ้าที่ผ่านสวิตช์เป็น 2.0 แอมแปร์ กระแสฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้า ก และความ ต่างศักย์ไฟฟ้าที่คร่อมหลอดไฟฟ้า ข เป็นเท่าใด ก ข

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉