ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ไม่เข้าใจเลยค่ะ

43. "วิมานเมขลา" ตรงกับคำครุลหุในข้อใด * O ลหุ ครุ ครุ ลหุ ครุ O ลหุ ลหุ ลหุ ครุ ครุ O ลหุ ครุ ลหุ ลหุ ครุ O ลหุ ลหุ ครุ ลหุ ครุ ลหุ ครุ ลหุ ครุ ครุ 44. "เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม" ตรงกับคำครุลหุ ในข้อใด * O ครุ ลหุ ครุ ครุ ครุ ครุ ครุ ลหุ ครุ ครุ ครุ ครุ ลหุ ครุ ครุ ครุ ครุ ลหุ ครุ ครุ ครุ ลหุ ลหุ ครุ ครุ ลหุ ครุ ลหุ ครุ ครุ ครุ ลหุ ลหุ ลหุ ครุ ลหุ ลหุ ลหุ ครุ ครุ ครุ ครุ ลหุ ครุ ครุลหุ ครุ ครุ ครุ ครุ
45. ข้อความใดตรงกับคำครุ-ลหุที่กำหนดให้ต่อ ไปนี้ "ลหุ ครุ ลหุ ครุ" * O กิตติพุทธา O สิทธิพงศ์กุล O อรุณพิพัฒน์ O บุรณาศานต์ เทพนราสรรค์ 46. ข้อความใดไม่ตรงบคำครุ-ลหุที่กำหนดให้ต่อ ไปนี้ "ครุ ครุ ลหุ ครุ" * O เพียรรัตนา ไตรอนุรักษ์ O คณาสุวัฒน์ ธรรมวนาลัย O ศศิอุบล
ต้องการคำอธิบาย

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?