ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ใครทำได้บ้างคะแงง วิชาภาษาอังกฤษหลักค่ะ TT

ฟoter FReezes if #pe temperatore Goes below O'C. I WILL CHeNGe +the wifi passord it o DON'T D0 hornedork. FอKTY เF + PReseNT SIMPLE , พILL + C23ouonik wped# , (F + PReseNT SIMPLE pgeseNr S(MPLE ReeoLTar ReaLwa SeNreNces เขียนประโยคโดยใช้เงื่อนไขที่ 0 A) Write zero conditional sentences, using these words. 1 when / Stan / finish / his homework early / he / play / video games 2 if / I/ not have / money /I/stay at home 3 when / it / snow / we / not go / outside 4 |/ always / lose / when / I / play chess / with Dan 5 Kyle / wake up / late / if / his alarm / not go / off B) Complete the sentences with the first condi เติมประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้เงื่อนไขแบบที่ 1 1 If you buy the puzzle, I | (help) you do it. (come) for a visit this weekend, 2 If Grandma we will play cards. 3 | the money for one. (buy) a new toy dinosaur if Mum gives me 4 If they (not get) here soon, we'll leave without them. 5 Gerard will save us a seat at the theatre if we (ask) him to. 6 If they don't clean this pool, I here again. (not swim) (cook) some pizza if you are hungry Iater. | (not do) her homework properly this 7 | 8 If Sarah time, Dad will be realy annoyed.
Asking for and giving permission Lucas sometimes forgets things. Today was atypical day! 25 Lucas: Oh, no. Thaven't got my pencil case. Can l borrow a pen, Tom? Sure, Lucas, no problem. Tomะ Lucas: Thanks! Lucas: Oh no, Tleft my phone at home. Is it OK if Iuse your mobile? Oh Lucas! Not again. No, sorry . Tomะ Lucas: Please Tom . Tomะ Oh, all right .jนst be quick! Lucas: Where are my trainers? They aren't in my bag. Er .Can Iborrow your trainers? No, sorry, you cant. lonly have one pair ..and anyway, theyre too big for you! Tomะ 1. Listen and read, then answer the questions. (Postuchaj nagrania i odpowiedz na pytania). 1. Where are Tom and Lucas? 2. What three things does Lucas need? Speaking Asking for and giving or refusing permission 2. Look at the ways of asking for and giving permission. Then complete the dialogue. (Przyjrzyj sie sposobom proszenia o pozwolenie i udzielania go. Nastenie uzupelnij dialog). Can l borrow a pen, please? Yes, you can. / No, sorry, you cant./ Sure, no problem. Amy: Er, Lucas. Is it ifIborrow your Is it OK if I use your mobile? calculator? No, sorry, it isn't OK. / Oh, all right. / Yes, that's fine. Lucas: Not again, Amy! No, sorry, it OK. Amy: But Lucas. Can I use it, ? Lucas: I'm joikng Amy! Sure, no 3. What will you say in the following situations? (Co powiesz w nastepujacych sytuacjach? Wybierz poprawna odpowiedz). 1. You want to go to a party. Ask your mum. 2. You want to use your sister's tablet. Ask her. 3. You want to leave the classroom and get some water. Ask your teacher. 4. You want to wear your friend's jacket to a party. Ask him/ her.

คำตอบ

#zero คือ ความจริงโดยทั่วไป เช่น ถ้าน้ำร้อน 100 องศา น้ำจะเดือด

โครงสร้าง คือ If + S. + V.1, S. + V.1
(ใช้ when แทน if ได้ โดยที่โครงสร้างยังเหมือนเดิม)

โดยดูที่ประธาน ถ้าประธานเอกพจน์ (he, she, it) + V.1 เติม s,es

ถ้าประธานพหูพจน์ (you, we, they และ I) + V.1

1. When Stan finishes his homework early, he plays video games.
ถ้า Stan ทำการบ้านเสร็จ เขาเล่นเกม
สังเกตว่า Stan คือคนเดียว เป็นเอกพจน์ ต้อง + V.1 เติม s,es
- finish ลงท้าย sh ให้เติม es
- play ไม่อยู่ในข้อยกเว้น เติม s ได้เลย

2. If I don’t have money, I stay home.
ถ้าฉันไม่มีเงิน ฉันอยู่บ้าน
สังเกตุว่า I + V.1

#First Condition
ถ้าเกิดสิ่งหนึ่ง จะเกิดอีกสิ่งด้วย
โครงสร้าง If + S. + V.1, S. + will + V.infinitive
(V.infinitive คือ V.แท้ ไม่ต้องเติม s,es ข้างหลัง)

1. will help
(ข้อนี้ง่าย เพราะ If + S. + V.1 โจทย์ให้มาแล้ว เราแค่เติม will + V.infinitive ไม่ต้องผัน ไม่ต้องดูประธาน)

2. สังเกตว่า Granma เป็นประธานเอกพจน์ คนเดียว ต้อง + V.เติม s,es จึงตอบ comes

3. อย่าโดนโจทย์หลอกนะ ในโจทย์มี if แล้ว อยุ่กลางประโยค เพราะฉะนั้นต้องเติม will + V.infinitive

ลองทำดูก่อน จำแค่โครงสร้าง if-clause
ไม่ต้องแปลยังได้เลย

Kaonyo Cyber

ส่วนหน้าสีเขียว เดี๋ยวจะแปลศัพท์บางคำไว้ให้ ลองเอาไปใส่ในประโยคดูนะคะ
pencil case กล่องดินสอ
borrow ยืม
mobile = phone โทรศัพท์มือถือ
No problem ไม่มีปัญหา
left เป็น V.2 ของ leave ทิ้งไว้
quick เร็ว
trainers รองเท้ากีฬา (สังเกตุว่าเติม s / ถ้า trainer ไม่เติม s จะแปล่าครูฝึก เทรนเนอร์)
pair คู่ (one pair ในที่นี้ = มีรองเท้าคู่เดียว)
Too + adj. = มากเกินไป (too big = ใหญ่เกินไป)

Babykaaa 😪

ขอบคุณมากๆค่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉