วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

พี่ๆคือช่วยหนูหาคำตอบหน่อยจิ🤏 อันนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์​ม.2

ถ้าละลายสาร B และ C อย่างละ 40 กรัมลงในน้ำ 200 กรัม จงตอบคำถามต่อไปนี้ 2. ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะเหลือสาร B-และ C ที่ไม่ละลายน้ำอย่างละกีกรัมตามลำดับ หน่วยที่ 2 สารละลาย หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แบบฝึกหัดท้ายหน่วย 30 http://ipst.me/8970 25 20 15 10 5 0 20 40 60 80 100 อุณหภูมิ (PC) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร A ในน้ำ 100 กรัม กับอุณหภูมิ ถ้านำสาร A มวล 7 กรัม มาละลายในน้ำ 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จะเหลือสาร A ที่ไม่ ละลายน้ำหรือไม่ ถ้าเหลือสาร A จะเหลืออยู่กี่กรัม " ก. ไม่เหลือสาร A ค. เหลือสาร A อยู่ 4 กรัม นักหรือ และร่างก ข. เหลือสาร A อยู่ 3 กรัม ง. เหลือสาร A อยู่ 12 กรัม ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 2-4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร B และ C ในน้ำ 100 กรัม กับอุณหภูมิ บออกมา น้ำตาล ายก็จะกร ตได้ ดังน้ ในบริมา 25า 20- 15- 10- สาร B รียร่างก ทำให้ตว คณะเป็น งเสียจะ สาร C 5 0า 0 20 40 60 80 100 อุณหภูมิ (C) ที่เสียเหมื่ ก. 5 และ 14 ค. 30 และ 12 ข. 10 และ 28 ง. 35 และ 26 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทค สภาพละลายได้ของสาร (g ในน้ำ 100 g) สภาพละลายได้ของสาร A (g ในน้ำ 100 g)
โลย ที่อุมหภูมินี้ การละลายจะเป็นอย่างไร * ก ละลายหมด แต่สารละลายยังไม่อิ่มตัว 2 ละลายหมด และสารละลายอิมตัวพอดี - ละลายไม่หมด และเหลือสาร W จำนวน 50 กรัม 4 ละลายไม่หมด และเหลือสาร W จำนวน 70 กรัม ศ. - ถ้าใช้จนสีทั้งหมด 60 กรัม จะสามารถเตรียมสารละลายจุนสีที่มีความเข้มข้นและปริมาตรเท่าไรได้บ้าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้อ) ** 1. ร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1 ร้อยละ 24 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ศ. ร้อยละ 45 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 120 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1 ร้อยละ 50 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2. ร้อยละ 40 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2. ร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร
และสาร X บางส่วนตกตะกอน จากนั้นกรองเอาสาร X ที่ไม่ละลายน้ำออกแล้วทำให้แห้ง ชั่งมวลได้ 21 กรัม 1. ถ้านำสาร X จำนวน 70 กรัม มาละลายในน้ำ 350 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่าได้สารละลายอิมตัว หนัง แบบฝึกหัดท้ายบท สภาพละลายได้ของสาร X ในน้ำ 100 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีค่าเท่าใด 2 นักเรียนกลุ่มหนึ่งทดลองละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่มีลักษณะเป็นก้อนในน้ำ ที่อุณหภูมิ 20 องศาเขอเชิน ความดัน 1 บรรยากาศ พบว่ามีสภาพละลายได้ 36 กรัม ในน้ำ 100 กรัม ถ้าเปลี่ยนการทดลองตามเงื่อนไจ ดังต่อไปนี้ การทดลองชุดที่ 1 ใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นผง แทนโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นก้อน การทดลองชุดที่ 2 ใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แทนอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส การทดลองชุดที่ 3 ใช้ความดัน 2 บรรยากาศ แทนความดัน 1 บรรยากาศ สภาพละลายได้ของเกลือโซเดียมคลอไรด์ในการทดลองชุดที่ 1-3 จะมีผลเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ การทดลองครั้งแรกที่เกลือโซเดียมคลอไรด์มีสภาพละลายได้ 36 กรัม ในน้ำ 100 กรัม * 3. นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า "น้ำตาลทรายละลายได้เร็วขึ้นเมื่อใช้แท่งแก้วคนสารละลาย เพราะการคนสารละลายทำให้ สภาพละลายได้ของน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น" คำกล่าวของนักเรียนคนนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด ๆ 4 ๆ 3 4. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร A B C และ D กับอุณหภูมิเป็นดังกราฟ 70 60 50 40 สาร A 30 สาร B 20 สาร C 10 0 สาร D 0 20 40 60 80 100 อุณหภูมิ (PC) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร A B C และ D ในน้ำ 100 กรัม กับอุณหภูมิ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาพละลายได้ของสาร (g ในน้ำ 100 g)
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉