คอมพิวเตอร์
มัธยมต้น

??

1.โปรแกรมในการสร้างหนังสือพิมพ์ คือโปรแกรมใด ก. โปรแกรมเพวเวอร์พอยส์ ข. โปรแกรมครีมเวเวอร์ จากรูปเป็นคำสั่งใด 4. ค. โปรแกรมโฟโต้ ชอป ก. แทรกข้อความ ง. โปรแกรมฟลิบ อัลบั้ม ข. แทรกอักษรศิลป์ 2.ขั้นตอนแรกของการทำหนังสือพิมพ์ด้วยโปรแกรม ค. แทรกรูปภาพ ง. ตั้งค่าหน้ากระดาษ เพาเวอร์พอยส์ คือข้อใด ก. ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นแนวนอน 5.คำสั่งลัดในการแทรกรูปภาพ คือ ข้อใด ข. เลือกรูปแบบของกระดาษ ศ. ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นแนวตั้ง ก. Save image as (บันทึกรูปภาพ) ข. Copy image (คัดลอกรูปภาพ) ง. บันทึกไฟล์ ค. Save link as (บันทึกลิงค์) ง. Copy link address (คัดลอกลิงค์ที่อยู่)" 3.ส่วนประกอบของการทำหนังสือพิมพ์มีกี่ส่วน อะไรบ้าง ก. 6 ส่วน คือ ชื่อหนังสือพิมพ์ ปีที่พิมพ์ ฉบับที่ ตีพิมพ์ โลโก้ เนื้อหาข่าว และส่วนบรรณาธิการ ข. 5 ส่วน คือ ชื่อหนังสือพิมพ์ ปีที่พิมพ์ ฉบับที่ ดีพิมพ์ เนื้อหาข่าว และส่วนบรรณาธิการ ค. 4 ส่วน คือ ชื่อหนังสือพิมพ์ ปีที่พิมพ์ ฉบับที่ ตีพิมพ์ และส่วนบรรณาธิการ ง. 3 ส่วน คือ ชื่อหนังสือพิมพ์ ปีที่พิมพ์ ฉบับที่ จากรูปเป็นคำสั่งใด 6. ก. ตัด ข. คัดลอก ค. วาง ง. ตัวคัดลอกรูปแบบ ตีพิมพ์
6.การบันทึกหนังสือพิมพ์มีขั้นตอนอย่างไร 9.นักเรียนคิดว่าจะเผยแพร่หนังสือพิมพ์ที่ตนเองทำได้ ก. ไฟล์-บันทึกเป็น-เลือก Document ใส่ชื่องาน บันทึ ข. ไฟล์-เปิด-เลือก Document-ใส่ชื่องาน> เปิด ค. ไฟล์-ใหม่ ชร้างไฟล์ไหม่ ง. ไฟล์ พินพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ พิมพ์ อย่างไรบ้าง ข. ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ค. ผ่านเครือข่ายโรงเรียน ง. แจกเพื่อนด้วยกันอ่าน 10.นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ใน ด้านใดมากที่สุด จากรูปเป็นคำสั่งใด ก. คำสั่งแซร์หนังสือพิมพ์ ข. คำสั่งสร้างหนังสือพิมพ์ใหม่ 7. ก. ด้านการศึกษา ด้านความรู้ ด้านการใช้งาน ข. ค้านการเงิน / การธนาคาร ค. ด้านความบันเทิง ค. คำสั่งบันทึก ง. คำสั่งพิมพ์หนังสือทพิมพ์ ง. ด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย A. จากรูปเป็นคำสั่งใด ก. คำสั่งแทรกข้อความ ข. คำสั่งเปิด ค. คำสั่งบันทึก ง. คำสั่งพิมพ์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉