ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ บทประพันธ์อิศรญาณภาษิตค่ะ คือหนูเหลือเเค่ตรงน้ำเสียงของผู้เขียน ต้องส่งพรุ่งนี้แล้ว ช่วยหนูหน่อยนะคะ 😭🙏

นาเสียงอย่างไร อ. สำหรับคนเรื่อจิตตริตเขลา ควย ด้วยตัวเลาโดห์พากใจะอากนมี สำหรับยี่เหม้าอาชาเหย อตองหามาม%พยอหญยาวร ผเขียนต้องการสื่อถึงเรื่องใด สำหรับคนที่โอเขลาเขาปญญาที่ไปก่มหลงใชความชั่วต้องมา นท่าทนกิจคส คือ เตใจเปนหายัอคัยเอตวเองต้อยู่เสพือกิเกส เพื่อระได้เป็นพาศพใไป d d d 0 บ ส ชาเสยงของผู้เขยน ข ๒. ของสิ่งใดเห้าข่ารามคืองสาพเจ้า ใครเลยแก่าชนไพ่รามตารเคดือ ๓. ของสงเดเจ้าว่างามต้องศฤพเจ้า าระเมงามตามเภดา d ข คาเอตกสงจริงห์รือเท่จ ผู้เขียนก้องการสื่อถิวเสื่องใดดองสิ่งใคก็ตาพที่ทระเจ้าแผ่ชดินชื่ว่างใจสิ่ดี ตรือสิ่งที่สรอาพ ของสอโดก่อmมที่พระเจ้าแฝ%ดนเทนว่ายปนสงดี ซรียสงที่ด่วยอาม ผ6)ยนต่องการสอดงเธอง ข ไม่ว่จะซิงหลือไม่รวิง เขาไม่ครเปคือการยพราะท่านเป็นูง คิดค%6พราะานเป%ผ์พอานาจ วทคารว่าอาคตามเปด้วย ไม่ว่าจะหริงหลือไม่คริง เราม่ควร าจะจรงหรอ ข โด้วย เดื่อยาดแต่เขียงผู้เสียวอารต่อมศร้ายต่อเราได้ ข้าเสียงของผู้เขี่ยว% าเพียอผู้เดียวอาจสวผลร้ายต่อเราเด้ ข
หญงเรียก6มช่ายเรียกพ่อยอเวไดร ที่ต่างปอที่ผิดใช่ให้กษก อการสื่องเรื่องใด เมื่อเวลาจรใช้ใครให้กักมุดจาให้่อง ให้ติดต่าล่ากล่าล สิ่งใดที่ปล่ecปกชภะเกพ หลือฟมเพื่อยก็ควรเป็นง ต. d ที่ห่างปูดทิซดโซเซทยด 9 ค%จักษ์เหลชลวเพลพล่วพดก ซึ่งใครๆ กีช่อย ข 4 เหรจักพดจา6หออ6หวา ข ข ไม่คารใช้ตำต่าวาน 0 56าดดาวากลาว ส่งโดที่ป 6ดย ชรือฟมเฟอยก็ควรเขมงวดหรือประหยัด ๆ ตระหพิมีล่วน จะ้องแก้ไ2ทว หละดวก ชลือคล่องตัวขึ้น 60ช-992/ระพฤติศา9 ต7าม ที่อน ต่อน ส่วนใหญ่เ20ประกฤติกัพ ข ข A นาเสยงของผู้เขย% ข ส | ถงมปากมเสยเป กมีเสียเปล่าเหมื่อนเต่าขอย วาสนา6มคเคยงเดียงเขายาก ข ข ข "ผ62อ%ตวเม่ดผอชพลอย พดพลอยๆ ไม่ลปากมีริว ข ข เส่ ผเขย%ตองการสอดึงเวองเด ล้าไม่มียศาบรรดาศกดิ์เสมอเขา ไป โต้เถียงก็ง ประโยชค์ เราะไม่มีใครเชื่อ เกียชาย การพูดพล่อย ๆ โดยไม่คิดเป็นสิ่งที่ไม่ค2ร ข เหค6%อกขาเขามาmความ ข 0 6สยหาย การพพลอย พูดฟิดอย่ๆ 6ดยเชคิดเปนสงท ข 0 ส ข ข ข ๕. ถงเพื่อนฝอทีชอขพอขอก%bด พอแม่เลียงปอปกเป นกอกล เรกยเพื่อชฝงที่ช่อขพอกหาส บ 4 ข d 6 ามารถขอก%ด ข ข ! 6ต่จะเชทุกคชทขอคงโม่เดพอูแมเลยงดุทย%ด 4 ข อมมาเป%อย่าอด ถ้าหากเปนคนจกจ% 9 ส ข 9 1 เหมือนเปรตาที่เที่ยวขอสวานขญ 9 ป ชาเสียงขอ9ผู้เบียน ข

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉