ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

มีใครทำเป็นไหมครับ

12 Does she go to work by bus? Re เธอไปทำงานด้วยรถเมล์ (เป็นประจำ) หรือเปล่า? Is his work always late? งานของเขาส่งช้าเป็นประจำหรือเปล่า? Usually, can we finish this project in 3 days? ปกติเราสามารถทำโครงการนี้ได้เสร็จสิ้นใน 3 วันหรือเปล่า? Does my team often do this? ทีมของฉันทำอย่างนี้บ่อย ๆ หรือเปล่า? Does Pat know how to write that report? Exercise แพทรู้หรือเปล่าว่าจะเขียนรายงานนั้นอย่างไร? Do we think that he should do this task? Match th- พวกเราคิดว่าเขาควรทำภารกิจนี้หรือเปล่า? Grammar Exercise Fiแ in the blanks with Present Simple Tense. 1. My Colleague (work) very diligently. 2. Jimmy always (go) there after ใunch. 3. (not / feel) that it is the right way to go. We 4. This news (not / be) true at all. 5. They (not / give) us the product's formula. 6. (Is / Are) the director here right now? 7. (Do/ Does) youน (wish) to take this task? 8. (Do/Does) she. (write) this report by herself?
13 Unit ป Business Introduction Reading Exercise 6 Match the responses to these sentences. 1) |'m Danny, nice to meet you. 2) May I have your number please? 3) Do you have any message for him, sir? 4) Hello, this is GT motors. May I help you? 5) That's all for today. Thank you very much 6) Let's keep in touch. Do yoน have an email? 7) Can I leave a message for him? 8) Could you spell your email again please? 9) | Would like to talk to Mr. Noppadol. 10) What does your company do? Sure. Thank you. I'l see you next month. Please tell him to call me back as soon as possible. a. b. C. Yes. My number is 052-4456856. d. 'm afraid he is not here at the moment. Yes, of course. I'm his secretary. It's S-U-P-O-T-dot-C-@gmail.com e. f. 9. Nice to meet you too. My name is Victoria. h. My company sells automobile spare parts. 1. Sure. My email is supot.cogmail.com Hi, this is Sam speaking. I'm caling from CBI Company.

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉