คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

เส้นตรง 3x+y=1 ตัดกับเส้นตรงข้อใดที่จุด (-1,-2)
ก. 2x+y=4 ข. 5x-y=7
ค. 2x-y=4 ง. 5x+y=-7

คณิตศาสตร์ ม.3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟ แบบทดสอบ เส้นตรง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉