สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ♡

ใบงานที่ 2 ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของทวีปแอฟริกา ให้นักเรียนเลือกคำตอบให้ถูกต้อง ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา 2.องศาได้ ๑. ที่ตั้ง ทวีปแอฟริกาตั้งอยู่ระหว่างประมาณละติจูด องศาเหนือ ถึง ลองจิจูด. องศาตะวันออกถึง องศาตะวันตก โดยมีเส้นศูนย์สูตรผ่านกลางทวีปทำให้ครึ่งหนึ่ง ของทวีปแอฟริกาอยู่ทางซีกโลกเหนือและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ทางชีกโลกใต้เส้นศูนย์สูตรลากผ่านประเทศ ๒. อาณาเขต ทิศเหนือติดกับ ทิศใต้ติดกับ.... ทิศตะวันออกติดกับ ทิศตะวันตกติดกับ.... ๓. ขนาด ทวีปแอฟริกามีเนื้อที่ประมาณ ใหญ่เป็นอันดับ ไของโลกรองจากทวีปเอเชียและใหญ่กว่าทวีปยุโรปถึง . .ตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่มีขนาด เท่า ๑. น่านน้ำที่อยู่ระหว่างทวีปแอฟริกากับทวีปยุโรป คือ ๒. คลองสุเอชขุดเชื่อมระหว่างทะเลอะไร ๓. อ่าวเอเดนอยู่ทางทิศใดของทวีปแอฟริกา ๔. น่านน้ำที่เป็นพรมแดนระหว่างทวีปแอฟริกากับทวีปเอเชีย คือ ๕. แหลมก็้ดโศปอยู่บริเวณใดของทวีปแอฟริกา 5. ประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่มีพื้นที่ติดกับทะเลสาบวิกตอเรีย ๗. ประเทศใดที่มีดินแคนส่วนใหญ่อยู่ในเขตทะเลทรายสะฮารา ๔. ทวีปแอฟริกามีขนาดพื้นที่ขนาดใหญ่รองจากทวีปใด ๔. ช่องแคบยิบรอลตาร์เป็นน่านน้ำที่อยู่ระหว่างประเทศอะไร ๑๐. ทวีปแอฟริกาเป็นเส้นทางการเดินเรื่องสมุทรผ่านระหว่างทวีปอะไร ๑๑. ทวีปแอฟริกามีชายฝั่งทะเลติดต่อกับมหาสมุทรใดบ้าง ๑๒. เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกา คือเกาะอะไร ๑๓. ทวีปแอฟริกาได้รับฉายยาว่า ๑๔. ประเทศใดในทวีปแอฟริกามีดินแดนใกล้กับทวีปยุโรปมากที่สุด ๑๕. น่านน้ำที่อยู่ระหว่างทวีปแอฟริกากับเกาะมาดากัสการ์ เรียกว่าอะไร - เพราะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉