ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค้าบ

โรงเรียนนั้นทนวรวิทย์ ภาคเรียนที่ 2 การสอบกลางภาค ปีการศึกษา 25654 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นนเต็ม 20 คะแนน สอบวัน.. อ 21102 วิชา ภาษาอังกฤษ คะแ เที่.....เดือน.. พ.ศ. 2565 เวลา.. จำน วน 20 ข้อ Answer the gquestions. มาตรฐาน ต1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แส ดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 1. How many seasons in Thailand ? 2 What is the seasons in Thailand? 3. How many seasons in London? 4. What is the seasons in London? 5.What is the month hottest in Thailand? 6.Write the food. 1 2. 3. 4. 7.Write drinks. 2 .
3. 4. 8. Write fruits. 3. 4. 9. Write cloths. 2.. 3. 4....๒ 10.Write drinks. 2 3 4. Write the verb into present continuous. 11.The bird ...(sing) in the tree. 12.He (do) his homework. 13.My mom (make) a cake. 14.Some men .(walk) on the road. 15.They (read) the book. 16.The man . ..(drive) a taxi slowly. 17.The white fish .(Swim). 18.His dog (tie) on the floor. L 19.Jo and John (listen) to the radio. 20.Dogs (run) quickly.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉