วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

กิจกรรมที่5.9
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ของอักษรเล่มม่วง

23:49 =V แบบวัดฯ 2) คิมต้องชำระค่าพลังงานไฟฟ้าในรอบเดือนมิถุนายนเท่าใด (ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง) 3) คิมต้องชำระค่าไฟฟ้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในรอบเดือนมิถุนายนเท่าใด (ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง) 4) คิมต้องชำระค่าไฟฟ้าในรอบเดือนมิถุนายนทั้งหมดเท่าใด (ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง) ปิด ไทม์ไลน์
23:49 36 แบบวัดฯ IEP ได้คะแนน คะแนนเดีม 8 กิจกรรมที่ 5.9 คำนวณหาผลลัพธ์จากโจทย์ที่กำหนดให้ (ว 2.3 ม.3/8) บ้านของคิมใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในเดือนมิถุนายน ดังนี้ เวลาที่ใช้งานต่อวัน (ชั่วโมง) เครื่องใช้ไฟฟ้า กำลังไฟต่อหน่วย จำนวน (วัตต์) 24 1 เครื่อง ตู้เย็น 90 10 หลอดไฟ 40 10 ดวง โทรทัศน์ 1 เครื่อง 3 50 เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง 1 690 เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 3,025 8 กำหนดให้ ค่าบริการเท่ากับ 38.22 บาท ค่า Ft เท่ากับ - 11.60 สตางค์ต่อหน่วย และอัตรา ค่าไฟฟ้าปกติกรณีการใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ดังนี้ หน่วยที่ ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาทต่อหน่วย) 1-150 3.2484 151-400 4.2218 401 เป็นต้นไป 4.4217 1) บ้านของคิมใช้กำลังไฟฟ้าในเดือนมิถุนายนไปเท่าใด แนวคิด กำลังไฟฟ้า (รก) X จำนวนเครื่องใช้ ฟฟ้า - 1,000 x จำนวหชั้อโมง ู้เป็น 64, 600 12.0,000 - 120 kw h 1,500 - 4.5. kพ-h ก ลถรื่องฤดฝน 20, 100 - 20.1 kพ. h เครื่องปรับทกาด = 116,000 ตอl น้านของภิมให้กำกึ่งไฟฟ้า ป 459 หน่วย โทรทัส% 726 kพ. h 54 ปิด ไทมไลน์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉