คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🏻

1. ข้อใดไม่ใช่ตัวประกอบของ -4x m + 2xym + 2xyn - 4x*n 1) 2x 2) 2y 3) m + n 4) -2x + y ตัวเลือก ก. 2) ข. 1) ค. 3) ง. 4) 4 2. ถ้า 9x - mx + 25 2 เป็นกำลังสองสมบูรณ์ แล้ว m + มีค่าตรงกับข้อใด 5 1) -2 2) 1 3) 2 4) 2 ตัวเลือก ก. 4) ข. 3) ค. 2) ง. 1) 3. ถ้าแยกตัวประกอบของ 16(x- 1) - 24(x-1) + 9 = (ax + b)? ค่าของ b2 - a + ab 1) -93 2) -37 3) 5 4) 61 ตัวเลือก ก. 1) ข. 3) ค. 4) ง. 2) EALIVEWORKSHEETS 4. ถ้าห.ร.ม.ของ 3x + 7x - 6 และ 3x - 17x + 10 อยู่ในรูป ax + b แล้ว a - b มีค่าตรงกับข้อใด 1) 5 2) 1 3) -2 4) -4 ตัวเลือก ก. 3) ข. 2) ค. 1) ง. 4) 5. ถ้าหาร (7x3 - 4x + 8x - 5)- (x + 5x3 + x) ด้วย x- 1 และ x+ 2 แล้วเหลือเศษ a และ b แล้ว a+ b มีค่าตรงกับข้อใด 1) -56 2) -54 3) 56 4) 54 ตัวเลือก ก. 1) ข. 2) ค. 3) ง. 4) 6. ข้อใดเป็นตัวประกอบของ 7(m + 1) + 80(m + 1) - 48 1) 7m - 4 2) m + 12 3) m - 13 4) 7m + 3 ตัวเลือก ก. 4) ข. 3) ค. 2) ง. 1) 7. ข้อใดไม่เป็นตัวประกอบของ n - 729 1) n + 9n + 81 2) n +9n + 81 3) n - 3 4) n+ 3
7. ข้อใดไม่เป็นตัวประกอบของ n - 729 1) n* + 9n + 81 2) n +9n + 81 3) n - 3 4) n+ 3 ตัวเลือก ก. 1) ข. 3) ค. 2) ง. 4) EGLIVEWORKSHEETS 8. ตัวประกอบของ 2x - 21x +80x - 135x +98x - 24 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีกี่จำนวน 1) 4 2) 3 3) 2 4) 1 ตัวเลือก ก. 3) ข. 4) ค. 1) ง. 2) 9. จำนวนเฉพาะที่หาร 1003 - 493 มีทั้งหมดกี่จำนวน 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 ตัวเลือก ก. 2) ข. 4) ค. 3) ง. 1) 10. ถ้า (x - 1) และ (x- 3) ต่างไปหาร ax + bx^ - 5x +6 ลงตัวแล้ว ab มีค่าตรงกับข้อใด 1) -3 2) -2 3) 3 4) 5 ตัวเลือก ก. 4) ข. 1) ค. 2) ง. 3) 11. ถ้า (x+ 4)(x - 3)(x- 2) เป็นตัวประกอบของ P(x) = ax* + bx* + cx + 24 แล้ว 7(a + b) + c มีค่าตรงกับข้อใด 1) -14 2) -7 3) 7 4) 14 ตัวเลือก ก. 2) ข. 4) ค. 3) ง. 1) ECLIVEWORKSHEETS
EGLIVEWORKSHEETS 12. ถ้า P(x) = ax - x - bx + 4 มี (x- 2) เป็นตัวประกอบและเมื่อหาร P(x) ด้วย (x + 1) แล้วเหลือเศษ 6 แล้ว b มีค่าตรงกับข้อใด a 1) -4 2) -2 3) 2 4) 4 ตัวเลือก ก. 1) ข. 4) ค. 3) ง. 2) 13. ข้อใดไม่เป็นตัวประกอบของ 256x8 - 16 1) 2x +1 2) 2x - 1 3) 4x* +1 4) 4x* - 1 ตัวเลือก ก. 3) ข. 2) ค. 4) ง. 1) 14. ข้อใดเป็นตัวประกอบของ (2x- 3)(3x - 25x - 52) + (2x - 3)(x - 12x+ 115) 1) 2x+ 3 2) 4x - 9 3) 4x + 13 4) x+7 ตัวเลือก ก. 3) ข. 2) ค. 4) ง. 1) 15. ข้อใดไม่เป็นวิธีแยกตัวประกอบของ 15625x* - 64 1) แจกแจง 2) ผลต่างกำลังสอง 3) ผลต่างของกำลังสาม 4) ผลบวกของกำลัง ตัวเลือก ก. 2) ข. 1) ค. 3) ง. 4) SGLIVEWORKSHEETS Finish! Reach Your English Goals Learn English Online Iprovide high quality English Instruction for students in a fun and engaging environment. gloedน.net OPEN Terms of use Report copyright

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

1.2
2.1
3.3
4.1
5 คิดว่าโจทย์ผิดค่ะ
6.4
7.2

iceland

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ🙏🏻🙏🏻

แสดงความคิดเห็น
PromotionBanner
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉