คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ใครช่วยเราได้บ้างมั้ยคั้บ มันต้องแสดงวิธีทำแล้วหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องวงกลมคั้บ

1. คอร์ด AD ตัดกับคอร์ด BC ที่จุด x ถ้า CXD = 115 และ BAX = 37 แล้วขนาดของ XDC ตรงกับข้อใด B ก. 28 องศา ข. 37 องศา (115 ค. 65 องศา ง. 78 องศา 37 2. กำหนดให้ AD เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม O ถ้า BAC = 93 และ BCD = 28 แล้วขนาดของ ABC ตรงกับข้อใด ก. 15 องศา ข. 25 องศา B ค. 35 องศา ง. 45 องศา
3. สี่เหลี่ยม KLMN เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลม O มี MON = 56 ขนาดของ KLM ตรงกับข้อใด ก. 112 องศา N ข. 118 องศา ค. 124 องศา ง. 128 องศา 4. กำหนด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม มี CA0 = 32 ขนาดของ ADC ตรงกับข้อใด C ก. 58 องศา 32 ข. 64 องศา ค. 116 องศา ง. 122 องศา B 5. จากรูป AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม O มี BCD = 114 ขนาดของ ABD ตรงกับข้อใด ก. 16 องศา ข. 24 องศา A 0 ค. 34 องศา ง. 46 องศา
6. กำหนดให้ AC = BC และ ACB = 46 ขนาดของ ADC ตรงกับข้อใด ก. 67 องศา ข. 112 องศา ค. 113 องศา ง. 134 องศา A 7. กำหนด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม ABC = 52 ขนาดของ ACD ตรงกับข้อใด ก. 26 องศา ข. 38 องศา 0 ค. 46 องศา ง. 48 องศา 8. ถ้า POR = 3x + 20 และ PSR = 8x -5 แล้วขนาดของ PSR ตรงกับข้อใด S ก. 115 องศา ข. 135 องศา ค. 155 องศา R ง. 165 องศา
เกี่ยวกับเรื่องวงกลมคั้บ

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?