ภาษาจีน
มัธยมต้น

เขียนคำอ่านภาษาไทยให้หน่อยค่ะ
Nóngfū yǔ shé dōngtiān, nóngfū fāxiàn yītiáo shé dòng jiāngle, tā hěn kělián tā, biàn bǎ shé fàng zài zìjǐ huái lǐ. Shé wēnnuǎn hòu, sūxǐngle guòlái, huīfùle tā de běnxìng, yǎole tā de ēnrén yīkǒu, shǐ tā shòudàole zhìmìng de shānghài. Nóngfū lín sǐ qián shuō: Wǒ gāisǐ, wǒ liánmǐn èrén, yīnggāi shòu è bào. Zhè gùshì shuōmíng, jíshǐ duì èrén rénzhìyìjìn, tāmen de xié'è běnxìng yěshì bù huì gǎibiàn de.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉