ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

#Staysafe AIS เ 14:29 1. The two children were frightened because it (qet) -----dark * 1 คะแนน คำตอบของคุณ 2. It was a fine day and the roads were crowded because a Lot of people (rush) to the 1 คะแนน seaside. * คำตอบของคุณ 3. The plane in which the football team (travel) crashed soon after taking off. * 1 คะแนน คำตอบของคุณ 4. The car was enmpty but the engine (run) 1 คะแนน คำตอบของคุณ 5. Two children (play) ---- on the sand and two fishermen (fish) nearby. ๆ 1 คะแนน were playing / was fishing 6. When met him yesterday he (clean) the floor. ๆ 1 คะแนน คำตอบของคุณ 1. There was a strong รmelL because Mrs. Ladda (cook) fish. * 1 คะแนน คำตอบของคุณ 8. Whom you (talk) to when came in? * 1 คะแนน you were talking 9. While he (Learn) ----- to drive he had twenty accidents. * 1 คะแนน คำตอบของคุณ 10 He had a fall while he (repair) +he roof. ๆ 1 คะแนน
#Staysafe AIS เ 14:31 คำตอบของคุณ 1. There was a strong smell because Mrs. Ladda (cook) fish. * 1 คะแนน คำตอบของคุณ 8. Whom you (talk) to when came in? * 1 คะแนน you were talking 9. While he (Learn) --- to drive he had twenty accidents. * 1 คะแนน คำตอบของคุณ 10 He had a fall while he (repair) the roof. * 1 คะแนน คำตอบของคุณ 11. While we (shop) someone came to the house and Left this note, * 1 คะแนน คำตอบของคุณ 12. It (rain) when we got home yesterday. 1 คะแนน คำตอบของคุณ 13. The children (play) --- in the garden when their father came back from Chiang Mai. 1 คะแนน คำตอบของคุณ 14. The exam had just begun and the candidates (write) their papers. their names at the top of 1 คะแนน คำตอบของคุณ ส่ง ล้างแบบฟอร์ม ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รายงานการละเมิด Google ฟอร์ม

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉