ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะครูต้องการวัดความคิดอ่ะค่ะ

เครื่องสั่งคโลกเป็นเครื่องปันดินเผาที่มีชื่อเส้ยงของสโขทัย แสดง เห้เห็นถึงความเป็นแหล่งอารยธรรม นับตั้งแต่อดีต เข็นความภาครมิใจ 1 4 ี ของชาวสไขท์ยและของคนไทยทวชาติ คำว่า "ดังคโลก" สันนิษฐานว่า มีที่มาจากภาษาจีน เปนนามราชวงศ์ซ้อง ชาวญี่ปุ่น เรี่ยก ซื้องโกลก" คำว่า โกลก แปลวา 6ตา ซึ่งหมายความถัง เตาราชวงศ์อง ปีจจุบันเคลื่องสั่งค์โดกพืบวันหหาได้ยาก แร มีราคาสูง จวมีผุ้ผลิต ใจจุบันเครื่องสังค์โลกนับลันจะหาได้ยาก แ๒ล% มีราคาสูง จังมีผูผดิๆ ขั้นมาใหม่ โดยเดี่ยนแบบแดรพ์ฒนาจากรูปแบบดังเดิมท์มีอยู่แด้ล อังนั้น การรวมกันสีบทอด๒6อนรักษ์วัฒนธรรมนี้จังเป็นดัง ทม * 9 ความสำคัญอย่างยิ่ง เพือให้อขกบชาติไทยสีขไป คำถาม 3 1.ขทค เ เ เวามนักล่าวถึงเรื่องใด คำถาม 8 2 เครืองส่งค์โลกเป็นลัฒนธรรมประเภทใดมีความสำคัญอย่างไร คำตอบ 8 ดำถาม 8 3 การอนุรักษ์วัดวนชรรมไทยให้คงยู่ นักเรียนจะมีแนวคิดใน : 3. 0 คู่กับสังคมไทยต่อไปอย่างไร คำตอบ 8

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉