วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

มีใครทำเป็นบ้างไหมคะ

จุดประสงค์ สังเกตและอธิบายการแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย วิธีดำเนินกิจกรรม 1. สังเกตสีของน้ำและสารละลายเอทานอล บันทึกผล 2. ตัดใบไม้ให้เป็นชิ้นเล็กขนาดเท่าๆกัน กว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร จำนวน 20 ชิ้น บดหยาบๆด้วยโกร่งบด แล้วแบ่งเป็น 2 ส่วน เท่าๆกัน บรรจุลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่2หลอด 3. สกัดสารจากใบไม้ด้วยตัวทำละลาย โดยเติมน้ำลงในหลอดทดลองหลอดที่1 และเติมสารละลายเอทานอลลง ในหลอดทดลองหลอดที่ 2 หลอดละ5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ จากนั้นปิดหลอดทดลองด้วยจุกยางแล้ว เขย่าแรงๆ2นาที สั่งเกตและบันทึกผล 4.ใช้หลอดหยดดูดเฉพาะของเหลวปริมาณเท่าๆกันออกจากสารผสมในแต่ละหลอด หยดของเหลวลงในหลอด ทดลองขนาดเล็ก สังเกตลักษณะสารที่ได้และบันทึก ผลการทำกิจกรรม ลักษณะของตัวทำละลาย ตัวละลาย ก่อนใส่ใบผักบุ้งจีน หลังใส่ผักบุ้งจีน น้ำ สารละลายเอทานอล คำถามท้ายกิจกรรม 1. สังเกตสีของน้ำและสารละลายเอทานอล ก่อนและหลังจากบรรจุใบไม้ลงในหลอดทดลอง มีการ เปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
2. น้ำกับสารละลายเอทานอล สารใดสกัดสีจากใบไม้ได้มากกว่ากัน ทราบได้อย่างไร 3. การสกัดสารจากใบไม้ด้วยวิธีนี้เกี่ยวข้องกับการละลายของสารอย่างไร * ... ** : : * * สรุปผลการทดลอง 4 ๑ * 4. * * * * * * * *

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉