ภาษาไทย
มัธยมต้น

อันนี้หนูไม่เข้าใจ

25) ข้อใดมีคำสมาส 19) คำดั้งเดิม เรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าอะไร 2. คำมูล 4. คำซ้ำ 3. คำซ้อน 1. คำประสม 20) หากนักเรียนจะเขียนจดหมายถึงครู อาจารย์ ควรจะเขียนคำขึ้นต้นว่าอย่างไร 1. กราบเท้า... ที่เคารพอย่างสูง 2. เรียน... เรียน. ที่เคารพอย่างสูง 3. กราบเรียน.. ที่เคารพอย่างสูง 4. สวัสดีครับ... สวัสดีค่ะ... 21) "โอ่งชอบเดินเล่นเวลาเย็นๆ" มีการใช้คำซ้ำแบบใด 2. บอกความหมายไม่เจาะจง 1. ลดความหมายของคำเดิม 3. เน้นความหมายของคำเดิม 4. บอกความหมายแยกเป็นส่วนๆ 22) ข้อใดไม่ใช่คำประสม 1. พ่อครัว พ่อตา 2. น้ำส้ม น้ำใจ 3. ผู้ใหญ่ ผู้คน 4. นักเรียน นักร้อง 23) ส้มนั่งฟังบรรยายเรื่องทักษะการเขียนอยู่ในห้องประชุม แต่จับใจความได้บ้างไม่ได้บ้าง เพราะลำโพงมีเสียงแทพ อยู่บ่อยครั้ง จากเหตุการณ์นี้อุปสรรคในการส่งสารคือข้อใด 1. ผู้ส่งสาร 2. ผู้รับสาร 4. สื่อ 3. สาร 24) "การวิเคราะห์ผู้ฟัง" คือคุณสมบัติของทักษะใด 1. ทักษะการพูด 2. ทักษะการเขียน 3. ทักษะการฟัง 4. ทักษะการอ่าน 1. มโหสถ ชโลทร 2. พุทธานุภาพ ธันวาคม 4. ทุรชน วชิราวุธ 3. คุณภาพ มัคคุเทศก์ 26) "กิจวัตร วิทยาคม ราชวัง" คือคำใดตามลำดับ 1. คำสมาส คำสนธิ คำสมาส 2. คำสมาส คำสนธิ คำประสม 3. คำสนธิ คำสมาส คำประสม 4. คำประสม คำสนธิ คำสมาส 27) พรรณ หมายถึง ชนิด, สีของผิว พันธ์ หมายถึง ข้อผูกมัด พัน หมายถึง การวงรอบ จากคำข้างต้นคือคำตามข้อใด 1. คำพ้องเสียง 2. คำพ้องรูป 3. คำพ้องความ 4. คำพ้องรูปเสียง สรุปเข้ม 0-NET ม.3 พิชิตสอบเข้า ม.4 มั่นใจเต็ม 100

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉