วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ?!! ตอบคำถามที่เป็นกรอบเหลืองค่ะดูภาพด้านซ้ายประกอบด้วย

4. จากกราพลามาว 5. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร เมื่อนำผลจากการทำกิจกรรมมา" ผลที่ได้เหมือนหรือแตกต่างจากก น้ำสามารถเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งได้ เมื่อได้รับหรือสูญเสียความร้อน 2.. เมื่อให้ความร้อนแก่น้ำแข็ง ซึ่งมีสถานะเป็นของแข็ง อุณหภูมิของน้ำแข็งจะเพิ่มขึ้น จนกระทั่งน้ำแข็งมีอุณหภูมิก. ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่จุดหลอมเหลวของน้ำแข็ง ณ อุณหภูมินี้น้ำแข็งจะเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำ ซึ่งมีสถานะเ ความร้อนที่ให้แก่ สสารโดยทั่วไปเมื่อได้รับความรู้ด จุดเดือดของสสารต่างชนิดกัน จะมี สู้ 6 เป็นไอน้ำ ซึ่งมีสถานะเป็นแก๊ส โดยอุณหภูมิขณะที่น้ำเดือดเป็นไอน้ำจะคงที่ เมื่อน้ำเดือดเป็นไอน้ำจนหมด ความร้อนต่อไป อุณหภูมิของไอน้ำก็จะเพิ่มขึ้น ราง 5.2 จุดหลอมเหลวและจุด สาร อุณหภูมิ (C) มีเทน (CH) ไดเอทิลอีเทอร์ (CH,OCH ไอน้ำ การกลายเป็นไอ เอทานอล (CH,OH) 100 น้ำและไอน้ำ เบนซีน (CH) น้ำ (H,O) น้ำ ปรอท (Hg) โบรมีน (Br,) การหลอมเหลว 0 โซเดียม (Na) น้ำแข็งและน้ำ ความร้อน (cal) น้ำแข็ง จุดเย -30 เป กน 27 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและปริมาณความร้อนที่ให้แก่น้ำ เมื่อให้ความร้อนแก่น้ำแข็ง , อุณหภูมิของน้ำจะเพิ่มขึ้นจนถึง ณ อุณหภูมินิน้จะเปลรเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิจะคงที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเบ ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่จุดหลอมเหลวของน้ำแข็ง ณ อุณหภูมินี้น้ำแข็งจะเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำ ซึ่งมีสถานะเง็น โดยอุณหภูมิขณะที่น้ำแข็งหลอมเหลวเป็นน้ำจะคงที่ เมื่อน้ำแข็งหลอมเหลวเป็นน้ำจนหมด โดย
หน่วยที่ 5 | พลังงานความร้อน 47 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในทางกลับกัน เมื่อมีการสูญเสียความร้อน ไอน้ำที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส จะมีอุณหภูมิลดลง จนถึง 100 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นจุดควบแน่นของไอน้ำไอน้ำจะควบแน่นเป็นน้ำ เมื่อไอน้ำควบแน่นเป็นน้ำจนหมด แล้วยังสูญเสีย ความร้อนต่อไปอีก น้ำก็จะมีอุณหภูมิลดลงจนถึง 0 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นจุดเยือกแข็งของน้ำ น้ำจะแข็งตัวเป็นน้ำแข็ง เมื่อน้ำแข็งตัวเป็นน้ำแข็งจนหมด แล้วยังสูญเสียความร้อนต่อไปอีก น้ำแข็งก็จะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส เพราะเหตุใดอุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจึงคงที่ ทั้งที่น้ำแข็งและน้ำยังคงได้รับความร้อน ทราบหรือไม่ว่าน้ำแข็งและน้ำ อีกเกอ - โดบ้า ใช้ความร้อนเพื่ออะไร ไร เมื่อนำผลจากการทำกิจกรรมมาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา ผลที่ได้เหมือนหรือแตกต่างจากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและปริมาณ ความร้อนที่ให้แก่น้ำในภาพ 5.27 อย่างไร เพราะเหตุใด พ 5 สสารโดยทั่วไปเมื่อได้รับความร้อน นอกจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นแล้ว สสารยังมีการเปลี่ยนสถานะได้โดยจุดหลอมเหลว และจุดเดือดของสสารต่างชนิดกัน จะมีค่าแตกต่างกันในทางกลับกัน เมื่อสสารสูญเสียความร้อน นอกจากอุณหภูมิที่ลดลง องเห ชลเขี แล้ว สสารยังมีการเปลี่ยนสถานะ โดยจุดเยือกแข็งและจุดควบแน่นของสสารต่างชนิดกัน จะมีค่าแตกต่างกัน และขณะที่ "นต่อ สสารเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิจะคงที่ สถาน ตาราง 5.2 จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารที่ความดัน 1 บรรยากาศ งใด้ จุดหลอมเหลว (PC) จุดเดือด (PC) สาร มีเทน (CH,) -161.5 -182.4 ไดเอทิลอีเทอร์ (CH,0C,H.) -116.3 34.6 -114.1 78.3 เอทานอล (CH,OH) เบนซีน (CH) 80.1 5.5 น้ำ (H,0) 0 100 ปรอท (Hg) -38.9 356.7 โบรมีน (Br,) 58.8 -7.2 883.1 โซเดียม (Na) 97.8 จุดเยือกแข็งเป็นอุณหภูมิที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง จุดควบแน่นเป็นอุณหภูมิที่แก๊ส เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว จากตาราง 5.2 จะทราบจุดเยือกแข็งและจุดควบแน่นของสาร แต่ละชนิดได้อย่างไร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!