ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

อยากทราบคำตอบอ่ะค่ะ

Perfect Tenses Exercises 2 A. Use the correct tense (The Present Perfect / The Present Perfect Progressive) 1. The children are at the park. They don't seem to be tired yet. (play) ball for the last two hours, but they 2. Tom (sleep) in the downstairs bedroom only once. He usually sleeps upstairs in the bedroom he shares with his brother. 3. Since tea time Eleni (do) sums in her exercise book. She (do) fifty. 4. They (pull) down most of the houses in this street, but they (not touch) the old shop at the corner yet. 5. I wonder if anything now. He so late as this. (happen) to Ben. 1 (often / keep) me waiting but he (wait) for an hour (never / be) quite
12:57 พ. 24 พ.ย. จ62% e grammarbank.com - ส่วนตัว B. Put the verbs in the correct form using the past perfect or past simple as appropriate. Use the continuous forms if neccessary (graduate) in 1987. He (spend) two years applying (want) 1. Jack for jobs before he (be offered) the one he (look) for the right person to be his wife for five years before he and (fall) in love with Sally. 2. Tom (meet) 3. Mary (be) surprised because she (have) a nervous breakdown last year but no one (work) much too hard for months. A: Why (you / not go) to see the film at the Odeon last week? I (like) Paul Newman. 4. (think) you B: Because I (already / see) it. I (watch) it when it (be) on in London. 5. John (receive) treatment for two years before he finally (be cured) (be told) he Copyright @ GrammarBank.com 2013 All Rights Reserved. May be freely copied for personal or classroom use

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!