ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ลิฟท์ตัวหนึ่งมวล 500 กิโลกรัม เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งสูงสุดได้เพียง 1 เมตร/วินาที หากแรงดึงสายเคเบิลสูงสุดที่มีได้ มีค่า 8400 นิวตันซึ่งลิฟต์ตัวดังกล่าวได้นำไปติดตั้งที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ซึ่งข้อมูลมวลของนักเรียนในโรงเรียน แห่งนี้เป็นไปตามตารางด้านล่างนี้ จงหาว่าสิฟต์ตัวดังกล่าวจะบรรทุกนักเรียนโรงเรียนนี้ในขณะที่สิฟต์กำลังเคลื่อนที่ ขึ้นได้มากสุดกี่คน โดยกำหนดให้ใช้วิธีค่าเลี่ยเท่านั้นในการหาค่ามวลเฉลียของนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ มวล(กิโลกรัม) จำนวนนักเรียน(คน) 60 - 62 5 63 - 65 8 66 - 68 42 69 - 71 27 (ตารางแจกแจงความถี่มวลของนักเรียนโรงเรียนมัยมแห่งนี้)
ก. 2 คน ข.4 คน ค. 3 คน ง.5 คน
ช่วยแสดงวิธีการทำได้มั้ยคะ

ข้อ 3 ประจำวันที่ 13/10/64 000 000 ลิฟต์ตัวหนึ่งมวล 500 กิโลกรัม เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งสูงสุดได้เพียง 1 เมตร/วินาที หากแรงดึงสายเคเบิลสูงสุดที่มีได้ มีค่า 8400 นิวตัน ซึ่งลิฟต์ตัวดังกล่าวได้นำไปติดตั้งที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ซึ่งข้อมูลมวลของนักเรียนในโรงเรียน แห่งนี้เป็นไปตามตารางด้านล่างนี้ จงหาว่าสิฟต์ตัวดังกล่าวจะบรรทุกนักเรียนโรงเรียนนี้ในขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ ขึ้นได้มากสุดกี่คน โดยกำหนดให้ใช้วิธีค่าเฉลี่ยเท่านั้นในการหาค่ามวลเฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ มวล(กิโลกรัม) จำนวนนักเรียน(คน) 60 - 62 5 63 - 65 8 66 - 68 42 69 - 71 27 (ตารางแจกแจงความถี่มวลของนักเรียนโรงเรียนมัธยมแห่งนี้) (กำหนดให้ใช้ค่า g = 10) (A) 2 คน (B) 4 คน C 3 คน (D 5 คน TEST fromHOME

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?