ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🏾

Test Unit 1 Complete the sentences with used to and a verb from the box. e a t stu d y W e a r w r ite d is p la y 1. M 6 st E gypt1a n s 0 n ly b re a d a n d o n io n s. 2. P o 0 1 n e s s y o u n g T h a i b o y s a t te m p 1e sch o o 1s. 3. M e n m a k e u p a r 0 1 n d th e ir e ye s. 4. In th e n in e tee n t h ce n tu r y , p e o p le 0 n p a p e r fr o m m u m m y b a n d a ge s ! 5. In E n gla n d , d u r in g th e n in e te e n t h c e n tu r y, p e o p le P a r ts o f m u m m ie s in th e ir h o u s e. Change the sentences. Use so or because. 6. M y le g h u r ts b e c a u se I fe l1 d o W n. 7. H e 's th e best s o c cer p la yer s 0 h e 's very p op u la r. 8. Sh e 's Ver y fit b e c a u s e sh e go e s to th e g y m e v e ry d a y :
9. I d id n 't h a ve a c ar s 0 I u se d to ta k e th e b u s to W 0 I k. 1 0. Th e y W ere h a p p y b e ca u se th e y w o n th e co m petitio n. N a m e : Cla s s : N 0 : Write answer when you first or last them using ago0. 11. W h e n d id y o u la st go to th e m 0 v ie th e a ter ? 1 2. W h e n did y o u fir st sta y in a h o te 1? 1 3. W h e n d id y o u fir st rid e a b ic y cle ? 1 4. W h e n d id y o u la st see y o u r b e st frie n d ?
1 5. W h e n d id y o u fir st W a tc h a m 0 vie ? Complete the sentences with use(d) to and/or suitable verbs. 1 6. Th ere a cin e m a n e ar th e m a r k et, b u t it clo se d a lo n g tim e a go. 17. Pr a n ee m o ve d to L a o a fe w year s a go. Sh e in T h a ila n d. 1 8. Sh e th e pia n 0 , b u t sh e h a s n t it for year s. 19. Sh e . very la zy , b u t s h e ..Very h ar d th e se d a y s. 2 0. 1 d rin k co ffee, b u t I d r in k it e very d a y n o W .

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!