ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🙏🏾

Worksheet Unit 2 (2) Look at the three teens household chores. Complete the sentences with have to, has to, don't have to, or doesn't have to. Household Chores Steve Eric Jenny * clean the bathroom *do the ironing * do the dishes * feed the dog * do the laundry * clean the bathroom * take out the garbage * walk the dog * vacuum the rug * water the plants * wash the car * do the laundry 1. Je n n y d o th e d is h e s. 2. Eric a n d Je n n y cle a n th e b a th r 0 0 m 3. Ste v e fee d th e d o g. 4. Je n n y a n d Ste ve V a c u u m th e r u g. 5. Eric d o th e ir 0 n in g. Write question with the prompts using have to. 6. (W h at / y o u / d o at h o m e) 7. (W h a t / y o u / d 0 at h o m e / w h e n y o u w e r e little ) 8. (D 0 / y o u / d o y o u r la u n d ry) 9. (D 0 / y 0 u / d o c h ores / la st W eeke n d )
1 0. (D 0 e s / every o ne in y o u r fa m ily / d o c h ores) Complete the sentences use forms of have to. 11. In th e p a st, p e op le .spe n d a lo t * * * * tim e d o in g h o u se w or k. 1 2. In th e p a st, p e o p le . w a s h clo th e s b y h a n d . 1 3. In th e p a s t, a n 0 ffice W 0 r k le ar n to u s e type w r ite r s. 1 4. Seve n -five year s a go , m 0 s t pe op le le a r n h o w to * * * * d riv e. 1 5. T w 0 h u n d re d ye a r s a go, m o st ch ild re n g o to s c h o o 1.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!