วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

🫀✨ ช่วยหน่อยค่ะ

แบบฝึกหัด ชุดที่ 2 คำสั่ง : จงนำตัวอักษรหน้าข้อความทางขวามือมาเติมลงใน ช่องว่าง หน้าข้อความทางซ้ายมือที่ สัมพันธ์กัน 1 ลักษณะพันธุกรรมที่คู่ของยีนมีลักษณะแตกต่างกัน ...2. ยีนอยู่บนโครโมโซม .3. กระบวนการที่ทำให้ยืนเข้าคู่กัน ก. ยืนเด่น ข. เซลล์ร่างกาย ค. การปฏิสนธิ .ร.4. ยีนที่มีโอกาสแสดงออกได้มากกว่า ง. เมนเดล .5. ลักษณะพันธุกรรมที่มียีนต้อยทั้งคู่ ...6. สิ่งที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต .7. บิดาแห่งพันธุศาสตร์ .ร.8. ยืนที่มีโอกาสแสดงได้น้อยกว่า จ. หน่วยพันธุกรรม ฉ. ชัตตันและโบเฟรี ช. โครโมโซม ช. พันธุ์แท้ .9. กระบวนการที่ทำให้ยืนแยกคู่กันสืบพันธุ์ ..10. เซลล์ที่มียีนเข้าคู่กัน ณ. การสร้างเซลล์ ญ. พันธุ์ทาง ฎ. เซลล์สืบพันธุ์ ฎ. ยืนต้อย จากแผนภาพต่อไปนี้ กำหนดให้ T เป็นต้นถั่วลันเตาลักษณะเด่น t เป็นต้นถั่วลันเตาลักษณะด้อย พ่อ TT แม่ tt เซลล์สืบพันธุ์ T T t t ลูกรุ่นที่ 1 ลูกรุ่นที่ 1 ผสมกันเอง เซลล์สืบพันธุ์ Tt Tt Tt Tt Tt X Tt T t T t ลูกรุ่นที่ 2 TT Tt Tt tt คำถาม 1. โอกาสที่ลูกรุ่นที่ 2 จะมีคู่ยีนเป็น TT Tt หรือ tt แต่ละกรณีคิดเป็นร้อยละเท่าใด 2. โอกาสที่ลูกรุ่นที่ 2 จะมีลักษณะต้นสูง หรือ ต้นเตี้ย เป็นร้อยละเท่าใด 3. ถ้าผสมระหว่าต้นถั่วต้นสูงในรุ่นที่ 1 กับต้นถั่วต้นเตี้ยในรุ่นที่ 2 โอกาสเข้าคู่ยืนรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น และลักษณะของต้นถั่วที่เกิดจากการเข้าคู่ยีนในแต่ละแบบเป็นอย่างไร

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!