ภาษาไทย
มัธยมต้น

ภาษาไทยระดับชั้นม.3เรื่องวิเคราะห์ประโยคว่าเป็นประโยคความความชนิดใด

๑.๘ เมื่อพ่อและแม่มาถึงโรงเรียน ฉันและน้องก็รีบไปหิ้วกระเป๋ามาขึ้นรถทันที คนที่มีน้ำใจและคนที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมย่อมได้รับคำชมเชยจากสังคมรอบข้าง ๑.๑๐ เขาไม่ชอบเด็กที่ไม่มีสัมมาคารวะเพราะมีพฤติกรรมแข็งกระด้างจนต้องตักเตือนอยู่เสมอ ให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าข้อที่นักเรียนเลือกไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน) ก. ประโยคความเดียว ข. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกัน ค. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน ง. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง จ. ประโยคความซ้อนที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกัน ฉ. ประโยคความซ้อนที่อนุประโยคทำหน้าที่เหมือนคำนาม ช. ประโยคความซ้อนที่อนุประโยคทำหน้าที่ขยายคำนาม ซ. ประโยคความซ้อนที่อนุประโยคทำหน้าที่ขยายคำกริยาหรือคำวิเศษณ์ ๒.๑ เจ้าคุณต้องเข้าใจว่าผมก็รักชีวิตของผมเหมือนกัน ๒.๒ ใต้เท้าโปรดบอกให้ผมทราบด้วยนะครับ ๒.๓ การที่ผมทำอย่างครั้งก่อนนะ ผลที่ได้มันไม่มีน้ำหนัก ๒.๔ ฉันสาบานได้เทียว่าฉันจะไม่แตะต้องสิ่งของอะไร ๒.๕ ผมพยายามหางานทำทางเสมียนบาญชี ท่านเคยกลับจากออฟฟิศราวบ่าย ๕ โมงทุกวัน ๒.๗ ผมมีความผิดที่ทิ้งแม่ลออไปเสียนาน ๒.๘ ผมไม่จำเป็นที่จะต้องฝากแม่ลออแก่เจ้าคุณ ๒.๖ ๒.๙ ฉันจะทำตามแกประสงค์ ๒.๑๐ นายลำนันเป็นคนอายุราว ๔๐ แต่หน้าตาแก่ ภาษาไทย N 7
ประโยคความเดียวที่ซับซ้อน แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ ๑.๑ ประโยคความเดียวที่ซับซ้อนในภาคประธาน ๑.๒ ประโยคความเดียวที่ซับซ้อนในภาคแสดง ๒. ประโยคความรวมที่ซับซ้อน ๒.๑ ประโยคความรวมซึ่งมีส่วนประกอบเป็นประโยคความเดียวที่ซับซ้อนตั้งแต่ ๒ ประโยค ขึ้นไป ๒.๒ ประโยคความรวมซึ่งมีส่วนประกอบเป็นประโยคความรวมตั้งแต่ ๒ ประโยคขึ้นไป ๒.๓ ประโยคความรวมซึ่งมีส่วนประกอบเป็นประโยคความซ้อนตั้งแต่ ๒ ประโยคขึ้นไป ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน ๓.๑ ประโยคความซ้อนที่ประโยคหลักหรือประโยคย่อยมีความซับซ้อนเพราะประกอบด้วย คำหรือกลุ่มคำที่มาขยายยืดยาว ๓.๒ ประโยคความซ้อนที่มีส่วนประกอบเป็นประโยคความรวม ประโยคความซ้อนที่มีส่วนประกอบเป็นประโยคความซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่ง ๓.๓ ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยคที่กำหนดว่าเป็นประโยคชับซ้อนชนิดใด (๑๐ คะแนน), ๑.๑ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นผลดีต่อสุขภาพ ๑.๒ เขาไม่มาตามนัดฉันจึงไปหาเขาที่บ้าน แต่เขาไม่อยู่ฉันจึงตัดสินใจกลับบ้าน สิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตคือปัจจัยสี่ แต่อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือ คุณธรรม ด.๓ ๑.๔ เธอบอกว่าจะมาตามสัญญาแต่เธอก็ไม่ทำอย่างที่เคยพูดไว้ ๑.๕. พวกเราจำเป็นต้องขยันหมันเพียรมากกว่านี้เพื่อความสำเร็จในอนาคตของพวกเรา ๑.๖ คนที่ทำเพื่อชาติบ้านเมืองสมควรถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษ เพราะการเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง ๑.๗ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมา เป็นระยะเวลานาน
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!