ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยทำหน่อยค่ะ วิชาภาษาอังกฤษ ม3 present perfect &past simple กำหนดส่งก่อน 14.00 น.ค่ะ

PROVIDE FOR or SINCE plus the RIGHT VERB FORM into the gaps below. 6 We (know) each other we were children. (be) a teacher (not eat) (be) in Paris (own) that house 7 Dave 1997. 8 The animals three days. 9 Sam Wednesday. 10 Mrs Smith a long time. 11. I ve been a teacher 1990 12. She waited a long time but nobody came. 13. Grandma has been very happy she moved in with us two months ago. 14. I have lived in this town three years. 15. Mary has known Paul they were in High School together. Put the verbs in brackets into the Present Perfect or Simple Past Tense 1. " (you ever be) to the USA?" "Yes, I (go) there last summer." "How long L(you stay)?" "A month." (you wake) up this morning?" "At five, and then I (never wake) up so early in my life." 2. "What time (go) for a walk in the woods." " I 3. " (you take) the dog out yet?" (take) him out when I "Yes, I (come) home." 4. "Have you got Henry's new address?" " (not know), I _(he change) his address? (send) a letter to him at the old address last week" I 5. Im not very well. I (eat and drink) too much. 6. "My son (not start) work yet, he is still at University." (he be) at University?" "He (spend) five years at the High School in Park street. "How long (be) there for three years. Before that he 7." L(you ever be) to Disneyland ?" "Yes, I (go) there last year, when I (spend) a week in Paris with my children. It _(be) fantastic." 8. "Are you at home?" "Yes." " (the kids have) fun at the fair?" "Oh, yes! They (enjoy) themselves a lot and they (not want) to come back home". 9. "I can't drive, I (lose) my glasses. (you see) them anywhere?" "No, Sorry. Perhaps you (leave) them at the theatre." 10. "I (just make) some tea. Would you like some?" "No, thanks. (have) two cups an hour ago and I I (just have) a coffee with Tim." Find and correct mistakes in the sentences below. 1. Have you eaten a lot of sweets when you were a child? Tve bought a new car last week. Where have you been yesterday evening? Lucy has left school in 1999. When has this book been published? She didn't finish her homework yet. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sue knew Tom for a long time. 8. The postman hasnt given me the letter already.
ภาษาอังกฤษม3 pastsimple presentperfect m3 english

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!