สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ตอบข้อไหนและเพราะอะไรเหรอคะ มีใครทราบไหมคะ

22. ตามมาตรา 59 และมาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญาบุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญา ยกเว้นตามข้อใด 1.เมื่อได้กระทำการอันกฎหมายบัญญ่ติว่าเป็นความผิดและกำหนดโทษ ไว้ 2.ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต 3.ต้องมีเจตนา และมีการกระทำ หรือละเว้นการกระทำ หรือแม้ไม่มีเจตนาแต่ประมาทก็เป็นความผิดได้เช่นเดียวกัน 4.ผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลในการกระทำนั้น 5.บุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน แม้คำสั่งนั้นจะมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นก็ไม่ควรรับโทษจากการกระทำของตน
กฎหมาย กฎหมายอาญา สังคมศึกษา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!