คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

2. 3, - 6 >9 ชุดที่ 2 10 คะแนน * เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1. สามในสี่ของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับหกแต่ไม่เกินเก้า เขียนเป็นประโยคสัญลักษ ได้ตรงกับข้อใด เมื่อ x แทนจำนวนจำนวนหนึ่ง 1. 3, - 6 < 9 4 2. 3, - 6 -9 4 ( 8 x - 6) < 9 4. (x - 6) 2 9 4 2. ข้อใดเป็นประโยคเกี่ยวกับจำนวนแทนประโยคสัญลักษณ์ 5x 24(x + 2) 1. ห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งน้อยกว่าผลบวกของสีเท่าของจำนวนนั้นกับสอง 2. ห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าสี่เท่าของผลบวกของจำนวนนั้นกับสอง 3. ห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่มากกว่าผลบวกของสีเท่าของจำนวนนั้นกับสอง 4) ห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่น้อยกว่าสี่เท่าของผลบวกของจำนวนนั้นกับสอง 3. กราฟในข้อใดแสดงจำนวนจริงทุกจำนวนที่ไม่มากกว่า -2 1. 2. + + + -4 -3 -2 -1 0 -4 -3 -2 -1 0 O 3. + 4. -3 -1 0 -4 ก 3 -2 -1 0 -2 4. จากกราฟที่กำหนด แสดงจำนวนใด -13 -11 -9 -7 -5 7 1 3 5 1. จำนวนจริงทุกจำนวนตั้งแต่ 7 ถึง 1 2. จำนวนจริงทุกจำนวนที่อยู่ระหว่าง -7 และ 1 3. จำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า -7 แต่ไม่เกิน -1 4. จำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่า 1 แต่ไม่น้อยกว่า 7 3
แบบวัดฯ 5. ข้อใดไม่ถูกต้อง 1. ถ้า a > b แล้ว a + 5 > b + 5 เมื่อ a แ่ 2 ถ้า a < b แล้ว 18 - a < 18 - 6 เมื่อ a และ b แทนจำนวนนับ และ b แทนจำนวนเต็มลบ 3. ถ้า a 2 b แล้ว 3a < -3b เมื่อ a และ b แทนจำนวนจริงลบ 4. ถ้า a < b แล้ว a < b เมื่อ a และ b แทนจำนวนเต็มบวก 6. คำตอบของอสมการ (X + 10) > 5x , 3 ตรงกับข้อใด 12 1. จำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่า 4 2. จำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า 4 3. จำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 4. จำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ 4 7. ข้อใดเป็นคำตอบของอสมการ 8(x + 4) - 9(x - 2) + 6(3x + 7) - X + 5 2 1. X * 3 1 2. X * 6 2 3. X + - 3 4. X + - 1 6 3(x - 7) 10 3 8. คำตอบของอสมการ < ตรงกับข้อใด < 8 1. จำนวนเต็มที่มากที่สุด คือ 9 3. จำนวนเฉพาะที่มากที่สุด คือ 7 2) จำนวนเต็มที่น้อยที่สุด คือ 4 4. จำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุด คือ 3 9. ผลต่างของเจ็ดในแปดของจำนวนจำนวนหนึ่งกับหนึ่งในสี่ของจำนวนนั้นมีค่าไม่เกิน 60 จำนวนนั้นเป็นเท่าไร ะ 4 | 2. น้อยกว่า 96 1. มากกว่า 90 (4) ไม่มากกว่า 96 3. ไม่น้อยกว่า 90 10. ห้างสรรพสินค้าสั่งซื้อข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์รีรวมกันอย่างน้อย 198 ถุง แต่ไม่ถึง 255 ถุง น้ำหนักข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์รีรวมกันทั้งหมด 675 กิโลกรัม ถ้าข้าวหอมมะลิ หนักถุงละ 5 กิโลกรัม ข้าวไรซ์เบอร์รีหนักถุงละ 2 กิโลกรัม จะสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รีน้อยที่สุดกี่ถุง 1. 101 ถุง 2. 102 ถุง ข้อ ได้คะแนน คะแนนเด็ม ตัวชีวิต 3. 105 ถุง 10 ค 1.3 ม.3/1 1.-10. 4. 106 ถุง 10 รวมคะแนน

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!