ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่าา

15:44 น. 51% - Worksheet F.d. Present Simple Tense Past Direction 1 : Put the verbs in brackets into the correct form. Present 1. always (forget) the names of new acquaintances. 2. My parents (wMork) in a primary School. Future 3. The flight (leave) at 6:55. 4. The Chao Phraya River (flow) into the Gulf of Thailand. 5. Nurses (look after) patients in hospitals. Direction 2 : Put the adverbs of frequency Direction 3: Rewrite these sentences into in the correct position. Negative and Interrogative form. 6. go away at weekends. (usนally) 11. He seems to be very busy. He doesn't seem to be very busy. 7. Pete prepare his homework carefully. (always) Does he seem to be very busy? 12. The Woman looks herself in the mirror. 8. We wear high heels. (sometimes) 9. She donate money to the company. (seldom) 13. They think of their homevwork on Maths lesson. 10. They might see each other again. (never) Simple Present Tense 4. Choose the Correct aทรwer. 14. Which of the following adverbs CANNOT be used with present simple tense? 1. Frequently 2. Never 3. By the time 4. Rarely 5. Hardly 15. Which of the following structures is INCORRECT according to the present simple tense? 1. Do + 5 + v.infinitive ? 2. Does + 5 + v2 ? 3. I5 + 5 + adj ? 4. What + do/does + 5 + v.infinitive ? 5. How often do/does + 5 + v.ifinitive ? Tenses

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!