วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะไม่เข้าใจจริงๆ

ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัส ว23102 คำชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปความเหมือนและความแตกต่างของความหลากหลาย ทางชีวภาพทั้ง 3 ประเภท คือ ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชนิด และความหลากหลายทางระบบนิเวศ ลงในแผนภาพเวนน์ที่กำหนดให้ ความหลากหลายทางชนิด ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางระบบนิเวศ
เขั้น...เลขที่.... ใบกิจกรรม เรื่อง การถอดบทเรียนจากโครงการพระราชดำริ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัส ว23102 คำชี้แจง : จงถอดบทเรียนโครงการพระราชดำริ ชื่อโครงการ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความรู้ คุณธรรม
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัส ว23102 คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณที่นักเรียน สนใจ โดยเลือกสำรวจ 1 ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพ ประเภทความหลากหลายทางชีวภาพที่เลือก ที่ ลักษณะเฉพาะ การใช้ประโยชน์ 1 2 3 4 5

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!